Raportowanie ESG i Taksonomia

Raportowanie ESG (environmental, social and governance) to raportowanie zrównoważonego rozwoju, niefinansowe. Obejmuje ono ujawnienie informacji o zarządzaniu przez firmę obszarami związanymi z obszarami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego.

Kto musi raportować ESG?

 1. Firmy, które były zobowiązane do raportowania tzw. CSR czyli pozafinansowego, które spełniają min. dwa wymagania z trzech:
  • Zatrudniające powyżej 500 pracowników.
  • Powyżej 85 mln zł sumy finansowej.
  • Lub mające 170 mln przychodów netto (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji na temat różnorodności).
 2. Firmy działające w obszarach finansowania, które od marca 2021 muszą raportować również ze względu na dyrektywę SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
 3. Firmy i instytucje objęte wymaganiami Taksonomii (rozporządzeniu delegowanym Komisji Europejskiej do Rozporządzenia 2020/852).

Czym jest taksonomia i jakie kryteria stanowią o uznaniu inwestycji za zrównoważoną środowiskowo?

Taksonomia jest systemem jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ma ona ułatwić identyfikację i klasyfikację inwestycji wspierających zrównoważony rozwój, wyznaczając warunki, jakie musi spełniać działalność gospodarcza/inwestycja, aby została zakwalifikowana jako zrównoważona.

Wnosi znaczący wkład w realizację celów środowiskowych:

 1. Łagodzenie (mitygacja) skutków zmian klimatu.
 2. Adaptacja do zmian klimatu.
 3. Zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich.
 4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
 5. Zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola.
 6. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności ekosystemów:
 • Nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych.
 • Zapewnia minimum gwarancji dotyczących zabezpieczenia społecznego i zarządzania.
 • Spełnia techniczne kryteria kwalifikacji.

Co oferujemy

 • Wykonanie kompleksowej strategii zrównoważonego rozwoju dla Organizacji.
 • Identyfikację i wskazanie wskaźników wymaganych dla branży w Taksonomii UR w celu stwierdzenia zgodności równoważności inwestycji zgodnie z prawem UE dla inwestycji nowych i planowanych.
 • Analizę i ocenę wskaźników środowiskowych wraz ze wskazaniem sposobów ich poprawy.
 • Wdrożenie Strategii Dekarbonizacji poprzez wsparcie w wyborze dostawców energii odnawialnej w modelach cPPA.
 • Wykonanie elementów raportowania ESG uwzględniających obszary dekarbonizacji i efekty osiągnięte w wyniku wdrażania Strategii Dekarbonizacji.

Co zyskujesz raportując ESG:

 • Dostęp do wiedzy i umiejętności ekspertów.
 • Uniknięcie potencjalnych błędów/ wyeliminowanie ryzyk wynikających z doświadczenia Audytela i szerokiego spojrzenia na problem; komfort psychiczny wynikający z uporządkowania procesu oraz przewidywalności, proces jest audytowalny.
 • Terminową realizację raportowania.
 • Oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Zaufanego doradcę, który zrealizuje obowiązki nie tylko w zakresie ESG ale również innych aspektów środowiskowych jak np. carbon footprint ( C-F) i mającego doświadczenie w realizacji strategii dekarbonizacji u klientów o różnych wielkościach zapotrzebowania na energię i media energetyczne.

Raportowanie ESG

Doradztwo ESG


Zadzwoń lub wypełnij formularz
Michał Sikora

+48 22 537 5050

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.