Audyt bezpieczeństwa IT

Audyt bezpieczeństwa IT to usługa, która pozwala na ocenę stanu zabezpieczeń systemów informatycznych w organizacji. Celem audytu jest zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach, a także zaproponowanie rekomendacji i rozwiązań mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa IT. Nasi doświadczeni eksperci przeprowadzą Audytu bezpieczeństwa IT zgodnie z ustalonymi wcześniej przepisami prawa oraz normami zależnymi od rynku, na jakim działa Klient. Audyt może więc koncentrować się na konkretnych wymaganiach prawnych obowiązujących klienta.

Zakres audytu cyberbezpieczeństwa

 • Przygotowanie planu na podstawie analizy potrzeb i wymagań klienta
 • Audyt bezpieczeństwa sieciowego i konfiguracji w systemach IT
 • Audyt infrastruktury informatycznej – testów bezpieczeństwa (np. testy penetracyjne, testy podatności, testy funkcjonalne)
 • Analiza wyników testów i ocena ryzyka
 • Sporządzenie raportu z wynikami audytu i rekomendacjami
 • Prezentacja raportu i omówienie wyników z klientem
 • Wdrożenie rekomendowanych rozwiązań i poprawek

Audyt bezpieczeństwa IT może być przeprowadzany cyklicznie lub jednorazowo, w zależności od potrzeb klienta. Audyt może dotyczyć całej infrastruktury informatycznej lub wybranych jej elementów, takich jak:

 • Serwery i stacje robocze
 • Sieci komputerowe i urządzenia sieciowe
 • Oprogramowanie użytkownika oraz aplikacje biznesowe
 • Systemy operacyjne
 • Bazy danych i systemy zarządzania danymi
 • Systemy backupu i archiwizacji danych
 • Systemy antywirusowe i firewall
 • Systemy kontroli dostępu i uwierzytelniania
 • Systemy monitoringu i alarmowania

Audyt bezpieczeństwa IT jest niezbędny dla każdej organizacji, która chce zapewnić ochronę swoich danych i systemów przed atakami cybernetycznymi, a także spełnić wymagania prawne i regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa IT. Audyt pozwala na wykrycie słabych punktów w zabezpieczeniach, a także na podniesienie świadomości i kompetencji pracowników w zakresie bezpieczeństwa IT. Audyt jest również źródłem informacji dla zarządu i właścicieli organizacji o stanie bezpieczeństwa IT i potencjalnych ryzykach.
Skuteczne przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, oraz systemów IT

przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi oraz technologii testów skuteczności zabezpieczeń (w tym testów penetracyjnych) pozwala na wykrycie każdej znanej luki w systemach IT. Dzięki naszej usłudze będziesz mieć pewność, że działania systemu informatycznego w Twojej firmie będą zgodne z procedurami bezpieczeństwa IT opisanymi w międzynarodowych standardach i normach (np. ISO 27001:2022).

 

Audyt IT bezpieczeństwa systemów na zgodność z wymaganiami KNF

Wszystkie podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego są zobligowane do regularnego przeprowadzenia audytu pozwalającego zweryfikować stan bezpieczeństwa systemu informatycznego i prawidłowość procedur zarządzania systemami IT wraz z poziomem ich zgodności z obowiązującymi normami i standardami. Audyt pozwala także na niezależną ocenę bezpieczeństwa informatycznego w świetle aktualnej wiedzy technicznej oraz standardów bezpieczeństwa. Prowadzone przez nas audyty pełnią także rolę audytu wewnętrznego w przypadku, gdy Klient nie posiada własnych zasobów lub kompetencji w tym zakresie.
Realizowane przez nas działania audytowe weryfikują zgodność z wytycznymi IT KNF (Rekomendacja „D”) oraz wskazaniami norm ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 22301, a przeprowadzane są w odniesieniu do obiektywnych uwarunkowań i specyfiki podmiotu nadzorowanego, obowiązujących przepisów prawa i aktualnego stanu technologii.
Nasze audyty prowadzimy także w zakresie opisanym w komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z 23 stycznia 2020 roku dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej. Z naszych obserwacji wynika, że wiele podmiotów, w tym także banków, nie wdrożyło prawidłowo zaleceń KNF w przypadku przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej. Ponieważ działalność każdego podmiotu nadzorowanego coraz częściej opiera się na usługach realizowanych w chmurze, wybierając dostawcę usług chmury i dokonując wdrożenia chmury obliczeniowej należy pamiętać o rekomendacjach nadzoru finansowego w tym zakresie.
Po przeprowadzeniu każdego audytu sporządzamy dla Państwa raport wskazujący na niezgodności i zagrożenia w funkcjonującym systemie bezpieczeństwa systemu informatycznego.

Raport zawiera także nasze rekomendacje w zakresie rozwiązań mających podnieść poziom bezpieczeństwa IT oraz zapewnienia zgodności z wymaganiami KNF, normami oraz prawem.
Wkrótce w zakres naszego audytu dla podmiotów nadzorowanych z terenu Unii Europejskiej włączymy także obowiązki w wynikające z rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA).

Audyt KSC czyli audyt bezpieczeństwa informacji w ramach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (ustawa KSC) oraz związane z nią rozporządzenia, wprowadziły szereg obowiązków dla przedsiębiorstw, które dostarczają tzw. „usługi kluczowe” dla polskiej gospodarki, dostawców usług cyfrowych, wybranych instytucji publicznych oraz spółek wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej. Dla operatorów usług kluczowych, którzy zaniedbują swoje obowiązki są przewidziane kary finansowe regulowane przez art. 73 UKSC wynoszące do miliona zł.
Dla podmiotów, które zostały właśnie wyznaczone do świadczenia usługi kluczowej Audytel realizuje tzw. „audyt zerowy”, na podstawie którego przekazujemy informacje na temat stanu przygotowania do spełnienia obowiązków wynikających z ustawy o KSC. Realizujemy również audyty bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej. Zgodnie z ustawą KSC audyt taki winien być wykonywany przez podmiot po roku od otrzymania decyzji wyznaczającej na operatora usługi kluczowej a następnie nie rzadziej jak raz na dwa lata.

Audyt KSC w rozumieniu ustawy jest kompleksowy i obejmuje analizę dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa IT, analizę skuteczności funkcjonowania mechanizmów kontrolnych, analizę ryzyka, zarządzanie incydentami oraz badanie zabezpieczeń fizycznych, środowiskowych i sieciowych. Stąd audyt przeprowadzamy fizycznie w miejscu funkcjonowania systemów informacyjnych, ale dążymy do tego by wiele elementów było wykonywane w formie zdalnej, przy zachowaniu bezpiecznych standardów ochrony przesyłanych informacji. Takie „hybrydowe” podejście do audytu sprawia, że czynności audytowe nie utrudniają wykonywaniu bieżącej działalności audytowanego podmiotu. Wszystkie prace audytowe wykonują nasi audytorzy posiadający kompetencje, doświadczenie oraz certyfikaty zgodne z art. 15 ust.2 ustawy KSC.

Audyt bezpieczeństwa KRI

Audyt KRI jest jednym z wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ramach Interoperacyjności. Rozporządzeniem objęte są: urzędy miejskie, urzędy gminne, starostwa powiatowe, organy administracji rządowej, sądy, prokuratury, organy kontroli państwowej i wiele innych podmiotów publicznych. Audyt w tych jednostkach należy wykonać przynajmniej raz w roku i może być przeprowadzony przez komórki audytu wewnętrznego lub z pomocą zewnętrznej firmy. Audyt wewnętrzny przeprowadzany przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji lub powiązane z codzienną pracą jednostki może być jednak nieobiektywny lub nieprawidłowy. Może to prowadzić do incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji lub ochroną danych. Incydentów możemy uniknąć przy dokładnej weryfikacji zabezpieczeń prowadzonej przez fachowy zespół audytorów zewnętrznych.
Przedmiotem audytu „krajowych ram” jest weryfikacja bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Wbrew pozorom zakresu tego audytu jest bardzo szeroki, gdyż §20 ust. 3 Rozporządzenia stanowi, że system zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostce publicznej jest zgodny z KRI jeśli został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 27001, a ustanowione zabezpieczenia, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą. W praktyce oznacza to, że audyt powinien objąć swoim zakresem normy ISO 27002, ISO 27005 oraz ISO 22301.
Prawidłowo przeprowadzony audyt bezpieczeństwa KRI daje kierownictwu jednostki publicznej szereg korzyści. Do najważniejszych zaliczamy: sprawdzenie bezpieczeństwa działania systemów teleinformatycznych pod kątem bezpieczeństwa informacji w celu ewentualnego podjęcia czynności eliminujących zagrożenia oraz zwiększenie odporności na ataki hakerskie.

Audyt bezpieczeństwa IT

 

Sprawne przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych

Audyt bezpieczeństwa IT składa się z kilku etapów, takich jak:

 • Planowanie i przygotowanie: na tym etapie określa się cele, zakres, metodologię i harmonogram audytu, a także dobiera się zespół audytorów i zbiera się niezbędne dane i dokumenty.
 • Identyfikacja zagrożeń: na tym etapie analizuje się potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa IT, takie jak ataki zewnętrzne, wewnętrzne, fizyczne, logiczne, ludzkie lub naturalne.
 • Ocena obecnych kontroli: na tym etapie ocenia się aktualny stan zabezpieczeń IT, takich jak procedury, polityki, standardy, narzędzia, technologie i praktyki stosowane przez organizację.
 • Testowanie i weryfikacja: na tym etapie sprawdza się skuteczność obecnych kontroli poprzez testy i weryfikację, takie jak skanowanie podatności, testy penetracyjne, testy funkcjonalne, testy konfiguracji lub testy zgodności.
 • Raportowanie i rekomendacje: na tym etapie sporządza się raport z audytu bezpieczeństwa IT, który zawiera wyniki analizy, oceny i testowania, a także rekomendacje i plany naprawcze dla poprawy bezpieczeństwa IT.

Korzyści z przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa IT

 • Zwiększa świadomość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo IT wśród pracowników i zarządu.
 • Poprawia poziom zabezpieczeń IT i zmniejsza ryzyko utraty lub uszkodzenia danych i systemów.
 • Zapewnia zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa IT.
 • Podnosi reputację i zaufanie klientów i partnerów biznesowych do organizacji.

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Wiesław Krawczyński

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.