Energetyka odnawialna / kontrakty cPPA

Zakupy Energii z OZE

Wraz z rosnącym udziałem Odnawialnych Źródeł Energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym zachodzą głębokie zmiany w strukturze wytwarzania, które wymagają nie tylko coraz większych nakładów finansowych na głęboką modernizację infrastruktury przesyłowej, ale powodują również dużą zmienność dobową i sezonową w cenach energii na Towarowej Giełdzie Energii. Energia pochodząca z najbardziej rozpowszechnionych źródeł odnawialnych ma stosunkowo niskie koszty wytwarzania, ale jednocześnie źródła te są niesterowalne. Z kolei energia ze stabilnych źródeł węglowych i gazowych jest silnie uzależniona od surowców oraz uprawnień do emisji CO2, których ceny w ostatnich latach wzrosły.
Coraz więcej Organizacji stawia na dywersyfikację swojej strategii energetycznej, aby uniezależnić się częściowo od rynku hurtowego. Wiele podmiotów w związku z nowymi regulacjami oraz ambitnymi planami związanymi z dekarbonizacją dąży do wykorzystania tzw. zielonej energii w możliwie szerokim stopniu. Wieloletnie zabezpieczenie dostępu do zielonej energii oraz skorzystanie z jej stabilnej ceny możliwe jest poprzez:

 1. inwestycje we własne źródła wytwórcze (instalacje fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, biogazowe, inne),
 2. zakup energii ze źródła OZE za pośrednictwem umowy cPPA (Corporate Power Purchase Agreement).

 

Wizualizacja wykonania Zielonej Transformacji z zastosowaniem energii odnawialnej OZE przedstawiono poniżej:

slider image

Najczęstsze wyzwania z jakimi zwracają się do nas Klienci:

 1. konieczność zabezpieczenia możliwości zakupu zielonej energii o niskim śladzie węglowym, przy jednoczesnym jak najlepszym efekcie ekonomicznym,
 2. brak możliwości budowy własnych źródeł lub budowa jedynie w ograniczonym zakresie ze względu na warunki przyłączeniowe lub brak dostępnej przestrzeni,
 3. chęć długoterminowej stabilizacji ceny energii elektrycznej w celu usprawnienia planowania budżetu.

Wyzwania te wiążą się z nowymi kompetencjami dla zespołu zakupowego w Organizacji. Kontrakt cPPA wymaga wielu analiz zarówno po stronie Odbiorcy jak i samego Sprzedawcy energii. Często są to wielomiesięczne rozmowy i negocjacje. Konieczne są nie tylko analizy samego zakupu energii, ale również jej bilansowania przez podmiot zwany w skrócie POB. Jest to wieloletni kontrakt, który dotychczas nie był powszechny na rynku, w związku czym niewielu jest na rynku specjalistów, którzy z sukcesem przeprowadzili tego typu postępowania w organizacji Klienta. Wsparcie Audytel S.A. zapewnia doświadczenie i pewność zachowania poprawności procesu i osiągnięcia jak najlepszych możliwych rezultatów.

Strategia Zielonej Transformacji

Efektem współpracy z Audytel S.A. jest przygotowanie kompleksowej Strategii Zielonej Transformacji wraz z wdrożeniem. Usługa doradcza realizowana jest w następujących etapach:

ETAP I: – Raport doradczy

Tworzony dokument ma odpowiedzieć na pytanie jak organizacja Klienta zamierza podejść do nadchodzącej transformacji energetyki. Część odpowiedzi poszukujemy w modelu biznesowym Klienta:

 • Czy koszty energii mogą mieć znaczenie dla konkurencyjności produktów lub usług Klienta?
 • Jaką wartość może mieć wieloletnia stabilizacja ceny? Jaki okres kontraktu jest dla organizacji optymalny?
 • Czy zakupy zielonej energii dla organizacji Klienta będą miały znaczenie?
 • W jakim stopniu możliwe i opłacalne jest zabezpieczenie wolumenu zielonej energii w stosunku do łącznego zapotrzebowania na energię?

 

Strategia zawiera następujące elementy:

 1. Analizę wieloletniego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz profil jej zużycia.
 2. Scenariuszową prognozę rozwoju rynku i zmian cen energii elektrycznej.
 3. Ocenę podejścia do ryzyka organizacji klienta (w zakresie terminów cyklów budżetowych, wrażliwości organizacji na zmianę ceny energii, możliwości przenoszenia kosztów na Klienta, zgód korporacyjnych, procedur inwestycyjnych).
 4. Uwzględnienie planów budowy własnych instalacji OZE lub obliczenie uwzględnienia takich inwestycji w przyszłości:
   • Parametryzacja wrażliwości modelu biznesowego.
   • Wyprowadzenie kluczowych wskaźników finansowy: DCF, IRR, ROI lub inne wymagane przez organizację wskaźniki.
 5. Wariantową analizę zabezpieczenia ceny z uwzględnieniem własnego wytwarzania (w tym OZE), kontraktów cPPA, zakupów na TGE, wyznaczoną w oparciu o scenariusze.
 6. Możliwości finansowania strategii i modelu sourcingu rozwiązania.

 

ETAP II: Zakup energii, wdrożenie warunków Strategii Zielonej Transformacji Energetycznej, negocjacje umów cPPA.

Przedmiotem tej usługi jest przygotowanie postępowań zakupowych dla przyjęto scenariusza strategii oraz udział w negocjacjach:

 1. Przygotowanie części merytorycznej postępowania, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów wyboru oferenta oraz udziela odpowiedzi na pytania dostawców wg. obowiązujących w Organizacji procedur i wymogów dla procesu zakupowego w tym zgód korporacyjnych, wymaganych uzgodnień z działem finansów, działem podatkowym, działem prawnym, itd.
 2. Opiniowanie wzorów umów, sposobu rozliczeń wyprodukowanej energii oraz bilansowania i zakupu jej brakującej ilości.
 3. Realizacja procesu wyboru dostawców, dostawcy.
 4. Udział w negocjacjach jako niezależny doradca.

specjalista od zielonej energii

Źródła energii odnawialnej

Co zyskujesz wprowadzając strategię Zielonej Transformacji z Audytel S.A.?

 1. Wiedzę oraz umiejętności doświadczonych, niezależnych specjalistów z obszaru energetyki.
 2. Komfort wynikający z uporządkowania procesu, minimalizacji ryzyka.
 3. Przewidywalność transformacji oraz brak niezapowiedzianych kosztów.
 4. Oszczędność czasu, sprawne działanie i przyspieszenie oczekiwanego efektu.
 5. Zabezpieczenie długoterminowe ceny energii.
 6. Zabezpieczenie dostępu do zielonej energii, której podaż z czasem nie nadąża za popytem.

 

Audytel S.A. jest kluczowym i strategicznym doradcą odpowiadającym za zarządzanie procesem zakupu Zielonej Energii w obszarze energetycznym, ekonomicznym, inżynierskim i prawnym dla wielu polskich firm. Zespół doradczy specjalizuje się i posiada doświadczenie w procesowaniu postępowań na wolumen od 10 do 200 GWh rocznie.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.