Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu:

 • Przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
 • Dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
 • Określenie możliwości i wybranie odpowiednich usprawnień.
 • Propozycje sposobu realizacji inwestycji oraz jej finansowania.

 

Obowiązkiem prawnym każdej firmy jest przeprowadzenie audytu energetycznego, jeśli w ciągu dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • Zatrudniała ponad 250 osób.
 • Lub jej roczny obrót netto to 50 mln euro i więcej, a jednocześnie suma aktywów tego przedsiębiorstwa na koniec roku wynosi ponad 43 mln euro.

 
Oferujemy profesjonalny audyt energetyczny przedsiębiorstwa, którego dokonują doświadczeni specjaliści z naszej firmy. Dysponujemy wysokimi kompetencjami w obszarze analizy danych, m.in. dotyczących energii. Dzięki temu zapewniamy naszym Klientom niezastąpioną pomoc we właściwym przeprowadzeniu wszystkich kroków badania, a także wspieramy wdrożenie odpowiednich zmian i kontrolę efektów.

Profesjonalnie przeprowadzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa to dla firmy wzrost efektywności oraz znaczące oszczędności. Coraz częściej organizacje zwracają uwagę również na tzw. społeczną odpowiedzialność, więc chcą, aby ich działania były w jak najwyższym stopniu przyjazne dla otaczającego środowiska. Optymalizacja wykorzystania zasobów energetycznych jest jednym z takich kroków.

Kara za niewykonanie audytu energetycznego

Jeśli organizacja nie wypełni tego obowiązku prawnego, naraża się na sankcje pieniężne w wysokości do 5% obrotu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez niezależnych ekspertów ustawowo co 4 lata czyli np. przedsiębiorstwa, które wykonały audyt energetyczny w 2021 roku, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, powinny przeprowadzić kolejny do 2025 roku.

Podmioty zwolnione z obowiązku wykonywania audytu energetycznego przedsiębiorstwa:

 • Organizacje posiadające system zarządzanie energią ISO 50001, które wykonały w ramach tego systemu obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania środowiskiem, które wykonały w ramach tego systemu audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

 

Jakiego wsparcia oczekują Organizacje w zakresie audytu energetycznego przedsiębiorstwa?

 • Poprawa systematyczności zbierania informacji niezbędnych do oceny energochłonności przedsiębiorstwa oraz danych potrzebnych do kontroli efektów po analizie.
 • Identyfikacja działań poprawiających efektywność energetyczną, czyli takich, które mogą zostać zaklasyfikowane do pozyskania wsparcia w formie białych certyfikatów.
 • Wykonanie całościowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Audyt efektywności energetycznej

Białe certyfikaty

System świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” oparty jest o zapisy Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831). Mechanizm umożliwia otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej, skutkujących oszczędnością energii. Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot, o ile spełnia warunki zapisane w Ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną ocenę wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
Białe certyfikaty stanową potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii finalnej wynikającej ze zrealizowania przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej. Wydawane są wyłącznie dla planowanych (przyszłych) przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej co oznacza, że wniosek do URE należy zgłosić przed podpisaniem umowy z Wykonawcą i rozpoczęciem modernizacji. Oszczędność energii nie może być niższa niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku (czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok). Przedsiębiorstwa zużywające co najmniej 100 GWh energii elektrycznej rocznie mogą liczyć na ekwiwalent wsparcia zbliżonego do białych certyfikatów również dla przedsięwzięć już zrealizowanych. Pozwala na to tryb określony w art. 15 ustawy o efektywności energetycznej.

Do przedsięwzięć, za które można ubiegać się o wydanie białych certyfikatów, należą między innymi:

  • Izolacja instalacji przemysłowych.
  • Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.
  • Modernizacja lub wymiana oświetlenia.
  • Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych.
  • Modernizacja lokalnych kotłowni lub zastąpienie nieefektywnych źródeł ciepła opalanych węglem/gazem źródłami charakteryzującymi się wyższą sprawnością.
  • Wymiana lub modernizacja urządzeń i instalacji (np. maszyn technologicznych, pieców, kotłów, palników, wentylatorów, pomp, sprężarek, silników elektrycznych, instalacja falowników przy napędach itd.).

Jak przebiega współpraca z Audytel S.A.?

 1. Audytel S.A. ocenia potencjał energetyczny planowanych modernizacji.
 2. Audytel S.A. wykonuje audyt efektywności energetycznej i składa w imieniu Klienta wniosek w URE.
 3. Klient zawiera wiążące zobowiązanie z wykonawcą modernizacji.
 4. Klient realizuje modernizację.
 5. Audytel S.A. informacje URE o zakończeniu modernizacji a w razie potrzeby przeprowadza audyt powykonawczy.
 6. URE wydaje Klientowi uzyskane białe certyfikaty.
 7. Klient sprzedaje pozyskane białe certyfikaty na TGE poprzez Dom Maklerski.

 

Chcesz wiedzieć więcej Doradztwo Energetyczne

Audyt energetyczny

Co zyskujesz dzięki audytowi energetycznemu?

  • Profesjonalne, dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa wsparcie przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy.
  • Kompletny przegląd rzeczywistych danych o zużyciu energii.
  • Identyfikację działań typu quick wins (łatwych i szybkich oszczędności energii).
  • Przygotowanie do wystąpienia o białe certyfikaty i inne formy dotacji, przydzielane w celu poprawy efektywności energetycznej.
  • Elastyczny model rozliczeń (success fee).

Realizacja audytu energetycznego budynków i transportu

W ramach doświadczenia projektowego Audytel S.A. zrealizował ponad 80 audytów energetycznych dla Organizacji o różnych struktura zużycia energii elektrycznej, gazu, ciepła i innych mediów energetycznych. W ramach prac prowadzonych dla naszych Klientów wykonaliśmy:

  • Szczegółowe bilanse energetyczne procesów produkcyjnych wraz z pomiarami (branże metalurgiczne, hutnictwo, przetwórstwo spożywcze).
  • Analizy efektywności energetycznej budynków w lokalizacjach u przedstawicieli Klientów wraz z pomiarami wymaganymi do rekomendowania działań termomodernizacji.
  • Szczegółowe możliwości poprawy efektywności energetycznej w transporcie, np. modernizacja floty, wprowadzenie ecodriving (pojazdy drogowe, szynowe).

Zapytaj o ofertę

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.