Raport ESG – Zrównoważony rozwój

Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) została uzgodniona w czerwcu 2022 przez zgrupowanie Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej.

Do jej zatwierdzenia potrzebne było głosowanie w PE i RUE oraz publikacja w dzienniku urzędowym UE, która nastąpiła 16 grudnia 2022. Kraje członkowskie będą teraz miały 18 miesięcy na jej implementację i w ten sposób dyrektywa CSRD wejdzie w życie w całej UE.

Raportowanie ESG na podstawie wytycznych w CSRD przejdzie rewolucję:

  • Bardzo ważnym aspektem będzie fakt, iż wszystkie firmy tworząc raport będą musiały ujawnić cały łańcuch powiązań z firmami współpracującymi np. dostawcami czy podwykonawcami. Ułatwieniem dla dużych firm będzie więc współpraca z podmiotami, które działają dobrowolnie z dyrektywą CSRD i mają przygotowane wszelkie dane do raportowania ESG związane z obszarem swojej działalności.
  • Dla dużych spółek, które aktualnie tworzą raporty w oparciu o dyrektywy NFRD – raportowania informacji niefinansowych dyrektywa CSRD obowiązywać będzie od 2024 w odniesieniu do roku poprzedzającego.
  • Dla dużych spółek, które dotychczas nie tworzyły raportów w oparciu o dyrektywy NFRD (zatrudniających ponad 250 osób lub/i posiadających 40 mln euro obrotu lub/i posiadających ogółem 20 mln euro aktywów) ), tj. wszystkie pozostałe duże jednostki notowane i nienotowane na GPW oraz pozostałe duże grupy kapitałowe (czyli wszelkiej wielkości jednostki dominujące dużych grup kapitałowych) – raportowanie informacji niefinansowych dyrektywa CSRD obowiązywać będzie od 2026 w odniesieniu do poprzedzającego roku 2025.
  • Małe i średnie spółki giełdowe obowiązkiem tym zostaną obarczone od 2027 w raporcie za rok 2026.

 

O ile dla dużych spółek giełdowych obowiązek raportowania czynników ESG na podstawie CSRD będzie nijako kontynuacją po raportach na podstawie NFRD to dla mniejszych spółek raporty zrównoważonego rozwoju będą początkowo skokiem na głęboką wodę i tu pomocą służy firma Audytel S.A., której eksperci już od lat przygotowują raportowanie ESG dla spółek giełdowych. Zachęcamy więc do spotkania w celu omówienia standardów sporządzania raportów oraz zakresu nowych obowiązków informacyjnych, które są uzależnione od branży. Należy pamiętać, że dyrektywa CSRD wprowadza też możliwość weryfikacji publikowanych danych przez rewidenta lub inny uprawniony podmiot.

Metodyka wdrożenia ESG

1. Przygotowanie procesu:

 • Identyfikacja obszarów kluczowych w Organizacji.
 • Identyfikacja oczekiwań interesariuszy.
 • Ankietyzacja.
 • Identyfikacja pozycji konkurencyjnej.
 • Otoczenie Organizacji, analizy środowiska biznesowego.
 • Identyfikacja poziomu istotności ujawnień ESG.
 • Opracowanie matrycy istotności procesów z obszaru E – środowiskowych.
 • Opracowanie zestawienia porównawczego ratingów platform i inicjatyw, kluczowych z perspektywy Zamawiającego, wraz z oceną i wnioskami.

 

2. Zbieranie danych i analizy:

 • Identyfikacja wymaganych danych do procesu.
 • Określenie występowania i przechowywania kluczowych danych w Organizacji.
 • Identyfikacja zespołu projektowego do raportowania niefinansowego (pod kątem wymaganych danych i częstotliwości raportowania).
 • Przygotowanie i przekazanie tabel inwentarzowych do zbierania danych kluczowych.
 • Pozyskanie danych i interpretacja.
 • Identyfikacja i opracowanie procesu raportowania.

 

3. Rekomendacje:

 • Wyliczenie i wyznaczenie kluczowych wskaźników zgodnie z opracowaną analizą istotności.
 • Wypracowanie Strategii Zrównoważonego rozwoju Spółki do 2030 roku.
 • Misja i Wizja.
 • Obszary, kierunki, cele, kierunki tematyczne.
 • Polityki zrównoważonego rozwoju w tym Strategia dekarbonizacji (na podstawie wyników analiz śladu węglowego).
 • Roadmap.
 • System monitorowania.
 • Struktura zarządzania ESG w Organizacji.
 • Sposób komunikacji z interesariuszami.
 • Zalecenia do zmian w ERP.

 

4. Spełnienie rekomendacji:

 • Warsztaty strategiczne podsumowujące.

Metodyka mierzenia śladu węglowego

FAZA I: Określenie celu i zakresu:

 • Identyfikacja Organizacji jako całości.
 • Analiza procesów operacyjnych i dostawców oraz poddostawców (funkcje systemu).
 • Określenie jednostki funkcjonalnej.
 • Opracowanie mapy procesowej zależności środowiskowej Organizacji.
 • Identyfikacja wejść i wyjść.
 • Określenie wymagań dotyczących danych.
 • Określenie wymagań dotyczących narzędzia i procesu integracji z ERP.

 

Faza II: Analiza zbioru:

 • Przygotowanie tabel inwentarzowych do procesów.
 • Przygotowanie procesu zbierania danych z wybranymi interesariuszami w Organizacji.
 • Przekazanie danych z wybranych obszarów Organizacji.
 • Strumienie wejściowe: 1) energia elektryczna, gaz ziemny, paliwa płynne; 2) surowce; 3) inne wejścia do systemu.
 • Strumienie wyjściowe: 1) półwyroby, wyroby; 2) emisja; 3) odpady.
 • Przyporządkowanie danych do procesów jednostkowych (alokacja i recykling).
 • Przyporządkowanie do jednostki funkcjonalnej.

 

FAZA III: Interpretacja I ocena wpływu:

 • Przygotowanie narzędzi obliczeniowych do kalkulacji śladu węglowego zgodnie z wynikami uzyskanymi w Fazie II.
 • Przygotowanie kalkulacji śladu węglowego w zakresach 1 , 2 i 3.
 • Interpretacja wyników.
 • Identyfikacja i wskazanie obszarów do poprawy.
 • Przygotowanie raportu podsumowującego.
 • Przygotowanie założeń do zmian w ERP (zgodnie z założeniami ETAPU II projektu).
 • Identyfikacja obszarów przechowywania i dostępności wymaganych danych.
 • Identyfikacja wymaganych punktów dostępowych.
 • Identyfikacja wymagań Zamawiającego odnośnie integracji narzędzia z ERP.

 

Raport ESG

Przykładowe realizacje:

Przykłady realizacji w zakresie ESG, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów social (S) i governance (G).

1. W projekcie dla organizacji z branży produkcyjnej rolą Audytel S.A. było:

 • Przeprowadzenie analizy luki w oparciu o wymogi ISO 26000.
 • Przygotowanie koncepcji metodyki wdrożenia wraz z ramowym harmonogramem wskazującym „kroki milowe”, których osiągnięcie było wymagane w celu zamknięcia poszczególnych istotnych etapów projektu.
 • Przygotowanie Strategii ESG polegające na opisaniu jej celów i mierników w oparciu o informacje, którymi dysponuje Spółka oraz usytuowaniu w czasie.
 • Przygotowanie kompletnego zestawienia procedur/innych dokumentów wymaganych do skutecznego wdrożenia ESG z podziałem na poszczególne obszary zainteresowania ESG tj. ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu prawa pracy, środowisko, praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne.
 • Przygotowanie procedur wynikających z zestawienia oraz przygotowanie aktualizacji istniejących u Klienta procedur, których aktualizacja była wynikiem wdrożenia ESG.
 • Przeprowadzenie szkolenia Train the Trainer dla kadry managerskiej.
 • Przygotowanie wewnętrznej kampanii informacyjnej promującej wdrożenie ESG wśród pracowników Klienta.

 

2. W projekcie dla organizacji z branży deweloperskiej rolą Audytel S.A. było:

 • Ocena wdrożonych w strukturze Klienta regulacji wewnętrznych w zakresie governance i compliance.
 • Ocena wypełniania przez pracowników Klienta obowiązków wynikających z przepisów prawa i wdrożonych regulacji wewnętrznych w zakresie governance i compliance, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii governance związanych z odpowiedzialnością zarządu i rady nadzorczej.
 • Wydanie zaleceń wynikających z przeprowadzonej analizy i oceny ze wskazaniem poziomu ich istotności i terminu wykonania.
 • Przygotowanie raportu wstępnego z przeprowadzonej analizy i oceny oraz przekazanie go zamawiającemu w celu umożliwienia zgłoszenia uwag do wstępnej wersji raportu.
 • Przeanalizowanie zgłoszonych przez zamawiającego uwag do wstępnej wersji raportu i udzielenie odpowiedzi w zakresie ich akceptacji lub odrzucenia.
 • Prezentacja wyników analizy luki Zarządowi i Radzie Nadzorczej Klienta.

 

3. W projekcie dla instytucji z sektora publicznego rolą Audytel S.A. było:

 • Przeanalizowanie  możliwości wykorzystania podpisu elektronicznego pod kątem zmniejszenia liczby procesowanych dokumentów papierowych (paperless) oraz zwiększenia bezpieczeństwa realizowanych z jego wykorzystaniem procesów biznesowych.
 • Wykonanie oceny wdrożonych w strukturze Klienta regulacji wewnętrznych dotyczących podpisu elektronicznego w zakresie governance i zgodności z przepisami prawa.
 • Wykonanie analizy możliwości wykorzystania podpisu elektronicznego poza Unią Europejską.
 • Kompleksowe przeszkolenie prawie 500 pracowników z zakresu wykorzystania podpisów elektronicznych, w tym sposobu weryfikacji ich poprawności.
 • Opracowanie materiałów e-learnigowych na potrzeby rozwoju i podtrzymywania wiedzy pracowników.

Raport ESG - przeanalizujemy potrzebę i doradzimy


Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

+48 22 537 5050

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.