Migracja do chmury

Przetwarzanie w chmurze – cloud computing

Oferujemy wsparcie doradczo-analityczne dla przedsięwzięć planowania i wdrażania rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, danym rynkowym i sprawdzonej metodyce jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko minimalizację kosztów, ale również optymalizację zakresu wdrożenia.

Chmura obliczeniowa stanowi obecnie na świecie jeden z najważniejszych kierunków rozwoju środowisk informatycznych. Wyniki naszych badań na rynku polskim wskazują, że duże firmy i organizacje traktują te rozwiązania z dużą niepewnością. Efektem jest niski poziom wykorzystania technologii chmurowych i w konsekwencji niższy poziom elastyczności wykorzystywanych rozwiązań. Jednocześnie obserwujemy, że te organizacje, które podjęły pierwsze skoordynowane działania w kierunku chmury, prawie zawsze decydują się na jej wdrożenie. Dzięki chmurze obliczeniowej oferowane przez nas usługi oparte są na konkretnych i wiarygodnych informacjach, które umożliwiają przybranie dopasowanej do potrzeb rynku strategii biznesowej.

Fachowe i niezależne opinie formułowane są w oparciu o własne badania rynkowe Audytela oraz o doświadczenia z realizacji podobnych projektów dla Klientów reprezentujących różne branże. Dzięki zaangażowaniu specjalistów zewnętrznych, Klient uzyskuje fachową i bezstronną pomoc oraz praktyczne rekomendacje techniczne, organizacyjne i rynkowe, uwzględniające cele biznesowe Klienta oraz realia polskiego rynku rozwiązań chmurowych.

Data Center

Wyzwania jakie się wiążą z budową data center są ogromne. Wynikają ze skali przedsięwzięcia oraz z tego, że wymaga ono unikalnych kompetencji na wszystkich etapach: od definicji wymagań poprzez feasibility study, projekt aż po samą budowę obiektu. Przed podjęciem inwestycji warto więc zasięgnąć informacji o rynku dostawców i o kosztach.

Audytel od 2008 r. prowadzi badania i monitoring rynków data center i cloud computing. Na podstawie wywiadów z dostawcami usług kolokacji oraz wizyt audytowych corocznie opracowywane jest szczegółowe zestawienie usługodawców oraz charakterystyka ich usług.

Część organizacji z założenia rezygnuje z budowy własnego data center na rzecz kolokacji lub nawet migracji do technologii cloud. Jednak dla większości klientów decyzja ta wcale nie jest oczywista i wymaga pracochłonnych i kosztownych analiz. Audytel na bazie analizy potrzeb Klienta i własnych danych benchmarkowych określa 10-letni budżet Klienta (CAPEX i OPEX) w różnych wariantach realizacji data center: jako usługi kupowanej u wyspecjalizowanego dostawcy oraz jako inwestycji własnej.

Co zyskujesz migrując do chmury

  • Analizę kosztów i korzyści migracji do chmury (warianty public, private, hybrid).
  • Profesjonalny plan migracji do chmury (opracowywanie operacyjnego planu migracji do chmury platform H/W oraz aplikacji).
  • Wsparcie w sprytnym nabywaniu chmury (sizing, budżetowanie, negocjacje, unikanie vendor-lock-in).
  • Projektowanie rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej.
  • Niezależną opinię nt. opłacalności realizacji projektu.
  • Optymalne dopasowanie zakresu nabywanych usług do potrzeb.
  • Efektywne wykorzystanie środków budżetowych.
  • Minimalizację ryzyk wdrożeniowych.
  • Profesjonalne wsparcie merytoryczne w zakresie technicznym, organizacyjnym oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

migracja do chmury

Case study

Koncepcja Disaster Recovery w modelu DRaaS

Dla dużej Grupy kapitałowej z branży transportowej zbadaliśmy możliwość budowy centrum usług wspólnych w postaci usługi DRC opartej na infrastrukturze cloudowej. Dane zebrane podczas analizy posłużyły do budowy kilku możliwych scenariuszy realizacji funkcji DRC oraz modeli eksploatacji środowisk pracy awaryjnej. Stosując wcześniej ustalone kryteria wypracowano optymalny wariant realizacji wspólnego przedsięwzięcia w modelu DRaaS. Opracowana koncepcja uwzględniała zarówno kwestie techniczno-organizacyjne wewnątrz grupy, jak również weryfikację zdolności rynku dostawców do odpowiedzi na wyznaczone zadanie.

Analiza strategiczna wdrożenia usługi Contact Center as a Service

Dla ogólnopolskiego operatora telekomunikacyjnego, specjalizującego się w usługach i rozwiązaniach ICT dedykowanych dla klientów biznesowych, przeprowadziliśmy wieloetapowy projekt doradczo-analityczny w zakresie budowy polityki sprzedażowej usług CCaaS (contact-center as a service, udostępniana w publicznej lub prywatnej chmurze obliczeniowej). W efekcie naszych prac powstała analiza oferty konkurencji, analiza scenariuszowa rozwoju produktu oraz finalnie specyfikacja polityki cenowej i produktowej usługi CCaaS.

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

+48 22 537 50 50

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.