Analiza śladu węglowego / Analiza LCA

Czym jest ślad węglowy

Ślad węglowy określa całkowitą emisję gazów cieplarnianych, wywołaną przez organizację, produkt czy przeprowadzony proces. Analiza śladu węglowego umożliwia między innymi zmierzenie wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko, identyfikację obszarów o wysokiej emisji gazów cieplarnianych, optymalizację procesów technologicznych, uzyskanie oszczędności finansowych, a nawet zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych produktów. Przeprowadzanie tego typu analiz jest odpowiedzią na coraz wyższe wymagania klientów i kontrahentów w zakresie ochrony środowiska i działań CSR.

Analiza obejmuje zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie emisje gazów cieplarnianych, które można pogrupować według trzech zakresów. Pierwszy z nich dotyczy emisji bezpośrednich, czyli ze źródeł należących do organizacji. Do tej grupy zalicza się emisje gazów cieplarnianych przez samochody i źródła energii będące własnością organizacji oraz emisje z prowadzonych procesów produkcyjnych. Drugi zakres obejmuje pośrednie emisje energetyczne, związane z produkcją nośników energii takich jak energia elektryczna, ciepło czy para wodna, wytwarzanych poza organizacją. Trzeci zakres to wszystkie pozostałe emisje pośrednie, które są związane z działalnością organizacji, ale powstają w źródłach nadzorowanych przez inne jednostki.

Metodyka obliczania śladu węglowego po raz pierwszy została opisana w Specyfikacji pt. „Publicity Available Specification 2050”, znanej również pod skróconą nazwą PAS 2050 I przedstawiona w normie ISO 14067 (ISO/TS 14067:2018) pt. Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification and communication”. Norma ta została opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Propozycje kalkulacji śladu węglowego zostały również przedstawione w normach ISO 14064-1:2018 oraz ISO/CD TR 14069.

Co oferujemy

 • Wykonanie analizy i wyznaczenie wielkości śladu węglowego metodą LCA oraz opracowanie strategii dekarbonizacji wraz z propozycją wdrożenia.
 • Wsparcie we wdrożeniu Zielonej Transformacji, zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ograniczających ślad węglowy np. umów cPPA.
 • Opracowanie analiz i raportu w zakresie wdrożenia Strategii dekarbonizacji.
 • Wdrożenie Strategii Dekarbonizacji poprzez wsparcie w wyborze dostawców energii odnawialnej w modelach cPPA.
 • Wykonanie elementów raportowania ESG uwzględniających obszary dekarbonizacji i efekty osiągnięte w wyniku wdrażania Strategii Dekarbonizacji.

Co zyskujesz dzięki analizie śladu węglowego?

  • Wykonanie analizy i wyznaczenie wielkości śladu węglowego metodą LCA w zakresie 1 i 2 oraz opracowanie Strategii dekarbonizacji wraz z propozycją wdrożenia.
  • Wsparcie we wdrożeniu Zielonej Transformacji, tj. zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ograniczających ślad węglowy np. umów cPPA.
  • Opracowanie analiz i raportu w zakresie wdrożenia Strategii Dekarbonizacji.
  • Wdrożenie Strategii Dekarbonizacji poprzez wsparcie w wyborze dostawców energii odnawialnej w modelach cPPA.
  • Wykonanie elementów raportowania ESG uwzględniających obszary dekarbonizacji i efekty osiągnięte w wyniku wdrażania Strategii Dekarbonizacji.

analiza śladu węglowego / LCA

Przykładowe realizacje:

Analiza śladu węglowego pozyskania paliw odnawialnych do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej

W ramach doświadczenia zawodowego, konsultanci i eksperci Audytel S.A. zrealizowali szereg analiz emisyjności procesu pozyskania, transportu i finalnego przetwarzania biomasy na cele energetyczne. Projekty dotyczyły wyznaczenia śladu węglowego (Carbon Footprint) w pełnym cyklu życia procesu pozyskania biomasy. Wysokość śladu węglowego wyznaczono w odniesieniu do jednostki funkcjonalnej, tj. 1 MJ biomasy na cele energetyczne, zaś wyniki analiz umożliwiły klientowi wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji w zakresie przyjęcia optymalnego łańcucha dostaw jak również późniejszego wyboru dostawców.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.