Optymalizacja kosztów energii w firmie

W ramach bieżącego zakupu energii elektrycznej dla odbiorców końcowych, koszty dystrybucyjne stanowią nawet 30-40 % całkowitego kosztu za energię elektryczną ponoszonego przez Organizację. Szczególny wpływ na wysokość ponoszonych opłat mają parametry umowne w obszarze mocy umownej, w stosunku do rzeczywistych jej poborów. W Audytel S.A. realizujemy proces optymalizacji doboru mocy umownych oraz identyfikacji i optymalizacji opłat za moc bierną, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie wysokich oszczędności dla Organizacji.

W ramach początkowych prac prowadzona jest analiza parametrów każdego przyłącza indywidualnie – na podstawie dokumentów rozliczeniowych (faktur i refaktur), w szczególnych przypadkach na podstawie danych szczegółowych przekazanych od zarządców budynku (przy współpracy z Klientem w celu pozyskania danych). Zebrane dane pozwolą zidentyfikować zapotrzebowanie na energię, moc i inne parametry przyłączy. Włożona w ten etap praca pozwala na przeprowadzenie rozbudowanych analiz i przygotowanie rekomendacji w zakresie dystrybucji i sprzedaży energii.

Umowy sprzedażowe, kompleksowe lub dystrybucyjne zawierają informacje na temat wielu parametrów i zapisów, których optymalizacja umożliwia obniżenie ponoszonych kosztów w zakresie energii elektrycznej. Optymalizacja jest możliwa do przeprowadzenia szczególnie w zakresie mocy umownej i taryfy dla każdego przyłącza (PPE).

Podjęta Analiza danych oraz identyfikacja modelu wykorzystania energii umożliwią również stwierdzenie faktycznego zapotrzebowania na energię organizacji, umożliwią również przeprowadzenie zoptymalizowanego zakupu energii.

Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego – problemy Klientów

  • Brak zasobów do realizacji procesów optymalizacji kosztów energii w obszarze dystrybucji.
  • Brak lub niewystarczające kompetencje do przeprowadzenia optymalizacji.
  • Brak doświadczenia w realizacji procesu zmiany parametrów dystrybucyjnych u klientów i współpracy z OSD w tym obszarze.
  • Konieczność sprawnej realizacji procesu, w krótkim czasie.

Optymalizacja energetyczna – co zyskujesz?

  • Redukcję lub znaczące obniżenie dodatkowych opłat związanych z przekroczeniami mocy umownej (opłaty za przekroczenia) lub za ponadumowny pobór mocy.
  • Redukcję lub znaczące obniżenie opłat wynikających z przepływu energii biernej.
  • Reklamację błędów w rozliczeniach sprzedawcy i dystrybutora energii.
  • Oszczędność czasu, sprawne działanie i szybki efekt.
  • Wiedzę oraz umiejętności najlepszych specjalistów na rynku z obszaru energetyki.
  • Rynkowość i audytowalność prowadzenia procesu.

optymalizacja energetyczna

Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej

W ramach doświadczenia projektowego Audytel S.A. zrealizował optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej dla Klienta w branży spożywczej (ponad 300 PPE) oraz regularnie realizuje proces dla Klientów z branży dystrybucji paliw naftowych i gazowych (ponad 1400 PPE). Stałymi Klientami w tym zakresie są również podmioty z branży hotelarskiej (20-30 PPE).

W ramach działań z wymienionymi Klientami Audytel S.A. zrealizował:

   • Przegląd danych.
   • Wykonanie audytu optymalizacji przyłączy w celu określenia poziomu możliwych oszczędności.
   • Przedstawienie rekomendacji i obustronne ich uzgodnienie z przedstawicielami Klienta.
   • Realizację formalnego procesu zmiany parametrów dystrybucji u OSD.
   • Wyznaczenie efektów końcowych i oszczędności.
   • Przegląd danych.

 

Realizowany proces spowodował obniżenie obowiązków przedstawicieli Klienta, zmniejszenie pracochłonności po ich stronie jak również zapewnił wymaganą fachowość i pewność przewidywanych do osiągnięcia rezultatów.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.