Analiza rynku ICT

Wyceny i benchmarking

W miarę dojrzewania rynków telekomunikacyjnego i IT, użytkownicy i dostawcy zmagają się z analitycznymi metodami porównywania usług i cen. Tradycyjne metody benchmarkingu zorientowanego na koszty nie uwzględniają wszystkich problemów i czynników, które determinują wycenę. Wykorzystując dane z projektów doradczych dla setek naszych klientów opracowaliśmy autorskie podejście do benchmarkingu.

Nasze benchmarki oceniają przedziały cen rynkowych na dwóch poziomach: orientacyjnym (indykatywnym) i szczegółowym. Indykatywny benchmark podaje przedział cen rynkowych w oparciu o analizy aktualnych cen z zawartych umów. Analiza ta stanowi raczej „wskaźnik” ceny niż cel cenowy.

Jednym z najlepiej strzeżonych informacji dostawców usług dla biznesu są ceny i warunki świadczenia usług odbiorcom końcowym. Dane na ten temat nie są publicznie dostępne, co umożliwia usługodawcom stosowanie polityki dyskryminacji cenowej całych grup odbiorców.

Szczegółowy benchmark określa cenę docelową dla konkretnych usług, co może być wykorzystywane w następujących sytuacjach:

 • Porównanie kosztów wewnętrznych z cenami rynkowymi, np. w sytuacji podejmowania decyzji o outsourcingu (analiza build or buy).
 • Porównywanie cen umownych z cenami rynkowymi w celu realizacji zapisów umowy dotyczących urealnienia warunków cenowych.
 • Ustalenie, czy klient powinien renegocjować umowę z istniejącym dostawcą, czy szukać nowych możliwości na rynku, w sytuacji gdy istniejąca umowa outsourcingowa zbliża się do wygaśnięcia lub odnowienia.

W standardowym benchmarku analizujemy m.in. szczegółowy zakres usług, parametry SLA, długość i wolumen umowy, wpływ kar umownych, kwestie dostępności konkurencji i uzależnienia od dostawców.

Jako niezależna firma audytorsko-badawcza, dysponująca danymi benchmarkowymi z zakresu informatyki i telekomunikacji, wykonujemy także projekty wyceny wartości rynkowej infrastruktury, oprogramowania, usług oraz całych firm działających w obszarze nowych technologii.  Nasze opracowania wykorzystywane są m.in. w postępowaniach administracyjnych, procesach inwestycyjnych oraz przy rozwiązywaniu sporów.

Raporty rynkowe

Dostarczamy pogłębione, wielowymiarowe analizy o aktualnym stanie rynku teleinformatycznego w Polsce i za granicą. Wykonujemy szczegółowe prognozy jego rozwoju, dzięki czemu nasi Klienci mogą podejmować optymalne decyzje biznesowe oraz ograniczać ryzyko inwestycyjne. Nasze kompetencje analityczne wypracowaliśmy na bazie metodyki wykorzystywanej w META Group, z którą współpracowaliśmy w latach 2003-2005. Pierwsze projekty badawcze – wykonane dla vendorów IT, operatorów telekomunikacyjnych oraz regulatorów rynku – zostały z czasem rozszerzone o zagadnienia związane z efektywnością administracji publicznej, logistyką oraz rynkiem energetycznym.

Przewagą naszych analiz jest zestawienie badań rynkowych z danymi z przeprowadzonych projektów audytowych i doradczych, co powoduje, że jesteśmy jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł danych benchmarkowych w obszarze cen usług i kosztów.

Specjalizujemy się w wykonywaniu analiz:

 • Rynku usług telekomunikacyjnych.
 • Rynku usług cloud computing oraz innych usług informatycznych.
 • Rynku data center.
 • Outsourcingu ICT.
 • Sprzętu telekomunikacyjnego i IT.
 • Oprogramowania.
 • Zagadnień na styku ekonomii, prawa i regulacji.

Co zyskujesz analizując rynek ICT

  • Wiedzę i dane pozwalające na optymalizację planów taktycznych i strategicznych.
  • Informacje na temat trendów na rynku oraz w zakresie stosowania najlepszych praktyk.
  • Nowoczesne narzędzia do samodzielnego prowadzenia analiz biznesowych.

Analiza rynku ICT

Case study

Analiza trendów na rynku telekomunikacyjnym

Dla Klienta, którym był ogólnopolski operator posiadający rozbudowaną sieć dostępową oraz infrastrukturę telefonii komórkowej, opracowaliśmy szczegółowy raport na temat nowych usług, zachowań klientów, trendów cenowych na rynku telekomunikacyjnym. Istotną potrzebą Klienta była możliwość uzyskania szczegółowych prognoz w kilkudziesięciu kategoriach usług na nadchodzące 5 lat.

Analiza potencjału inwestycji w sieci dostępowe

Na potrzeby Klienta – firmy planującej budowę dostępowej sieci NGA, dostarczyliśmy informacje niezbędne do prowadzenia analiz biznesowych w ponad 1000 obszarach w największych miastach Polski. Przeprowadziliśmy szczegółowe badanie obecności konkurencji oraz zidentyfikowaliśmy oferty operatorów w poszczególnych lokalizacjach. Klient otrzymał narzędzie do prezentacji oraz analiz przestrzennych zebranych danych, a także model analityczny ze wskazaniem obszarów rekomendowanych do budowy sieci FTTx.

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

+48 22 537 50 50

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.