Strategia Dekarbonizacji

W ciągu ostatnich miesięcy temat redukcji emisji gazów cieplarniach stał się jednym z kluczowych obszarów zainteresowania wielu Organizacji. Niestabilność cen energii elektrycznej i gazu, którą obserwowaliśmy na przełomie 2021/2022 r. były ważnym czynnikiem kosztotwórczym i jednocześnie przyczyniły się do uruchomienia wielu procesów prowadzących do poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ponadto unijna strategia dekarbonizacji, postanowienia zawarte w polityce energetycznej polski oraz regulacje ESG dodatkowo kierunkują transformację energetyczną Organizacji na zielone, odnawialne źródła pozyskania energii elektrycznej i ciepła.

Na rynkach krajowych oraz zagranicznych znaczące są już dzisiaj elementy w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla, zaś instytucje finansowe, które w pierwszej mierze miały za zadanie, opracować i wdrożyć nowe strategie zrównoważonego rozwoju, przenoszą te cele na swoich klientów. Jednocześnie uczestnicy wybranych sektorów i branż kierunkowo nastawiają się osiągnięcie celów klimatycznych. Działania te niejednokrotnie prowadzą te Organizacje do znaczącego ograniczenia kosztów wynikających z obniżenia zużycia energii pierwotnej, jak również energii elektrycznej i ciepła. Ponadto Spójna Implementacja celów zrównoważonego rozwoju, w tym dostosowanie strategii do długoterminowych celów klimatycznych obniża ryzyko naruszenia lub wypadnięcia z łańcucha dostaw, co często przekłada się na utrzymanie ciągłości działania modelu biznesowego.

Wypracowanie Strategii dekarbonizacji przedsiębiorstwa umożliwia m.in.:

1. Określnie obszarów powstawania największych ilości emisji gazów cieplarnianych w Organizacji.

2. Określenie kierunków redukcji emisji CO2.

3. Analizę możliwości budowy własnych źródeł energii elektrycznej.

4. Wypracowanie scenariusza optymalnego.

Strategia dekarbonizacji Organizacji

Przykładowy zakres raportu: „Strategia dekarbonizacji Organizacji”:

1. Analiza szczegółowa śladu węglowego w Organizacji.

2. Przedstawienie i ocena ryzyka środowiskowych dla Organizacji:

 • Analiza zbiorcza obsługiwanych rynków (w tym zagranicznych), z podziałem kontrahentów.
 • Opracowanie macierzy kluczowych kontrahentów, dla których ryzyko wskazania w zakresie niespełnienia wymagań śladu węglowego w perspektywie krótko i długoterminowej.
 • Opracowanie materiałów do dialogu z Kontrahentami w sprawie określenia wymagań specyficznych w zakresie spełnienia lub niespełnienia obecnie posiadanych poziomów śladu węglowego.

3. Analiza wieloletnia opcji zabezpieczenia profilu zapotrzebowania na energię elektryczną, uwzględniającego działania realizującego cele dekarbonizacji.

4. Planowanie zabezpieczenia profilu zapotrzebowania na energię elektryczną z własnych źródeł wytwórczych, z uwzględnieniem:

 1. Planowanego profilu zużycia obecnego i wieloletniego.
 2. Oceny możliwych do uzyskania warunków przyłączeniowych w lokalizacjach (o te dane występuje Klient).
 3. Oceny lokalizacji i dostępności terenu pod budowę w lokalizacjach.
 4. Oceny możliwości technologicznych i maksymalnych możliwych mocy ze źródeł odnawialnych, w tym:
 • Biogazownia (baza surowcowa, opcje technologiczne, zagospodarowanie ciepła).
 • PV (dostępne powierzchnie).
 • Wiatr (analiza lokalizacyjna, w tym w kontekście zapisów ustawy nowelizującej przepisy 10h).

5. Opracowanie kompleksowej strategii dekarbonizacji Organizacji.

6. Wyznaczenie celów obniżenia śladu węglowego wraz z harmonogramem.

7. Opracowanie szczegółowej mapy działań w perspektywie krótko i długoterminowej.

8. Wypracowanie wskaźników do monitorowania w Organizacji.

9. Analiza scenariuszowa zabezpieczenia profilu, zgodnie z opracowań:

 • Scenariusz I: Biogaz – stabilne źródło energii odnawialnej wraz z poligeneracją.
 • Scenariusz II: PV, wiatr jako źródła uzupełniające analiza opcji/wariantów.
 • Scenariusz III: Własne źródła nieodnawialne (kogeneracja gazowa) + uzupełnienie źródłami OZE.
 • Scenariusz IV: zawarcie umowy cPPA dla całego wolumenu lub jako uzupełnienie profilu w scenariuszach I – III hierarchii: 1) budowa własnych źródeł odnawialnych 2). budowa własnych źródeł nieodnawialnych, 3) cPPA jako ewentualne uzupełnienie profilu celem uniknięcia kupowania z sieci (jeśli możliwe).

Dla każdego ze scenariuszy wyznaczone zostaną kluczowe wskaźniki realizacji celu: 1) cena końcowa energii elektrycznej PLN/MWh, 2) Wartość profilu PLN,
Do modelowania w ramach scenariuszy proponuje się przyjąć:

 1. CAPEX: ceny technologii, ceny komponentów, pozwoleń i obszarów Operational & Management dla poszczególnych technologii
 2. OPEX:
  • Stały: m.in. ceny CO2, ceny energii elektrycznej, ceny paliw nieodnawialnych.
  • Zmienny: m.in. ceny Operational & Management, ceny surowców do wytwarzania biogazu rolniczego, koszty obsługi.
 3. Analiza wrażliwości: 3 warianty analizy wrażliwości dla każdego scenariusza w obszarze kluczowych zmiennych modelowania: 1) rynkowa cena energii elektrycznej, 2) ceny nośników energii pierwotnej, 3) ceny technologii, 4) Ceny praw do emisji CO2, 5) kryteria ESG (obniżenie śladu węglowego Organizacji).

10. Analiza SWOT/TOWS wyników (wagi do ustalenia z przedstawicielami klienta).

11. Podsumowanie.

12. Rekomendacje scenariusza optymalnego.

strategia dekarbonizacji

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Zadzwoń lub wypełnij formularz
Małgorzata Anoszczenko

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.