Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Audytel S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309391, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zarejestrowanym pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 779-21-69-697.

Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@audytel.pl, pod nr telefonu +48 22 537 50 50 lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Marcina Kujawy, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: IOD@audytel.pl lub pisemnie pod adresem Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa z dopiskiem „IOD”.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, w celu skontaktowania się z nami.

Cele i podstawy przetwarzania

  1. Obsługa formularzy kontaktowych

Administrator przetwarza podane przez Panią/Pana dane w formularzach kontaktowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzach kontaktowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane przez użytkownika strony pytania.

  1. Wymiana korespondencji

Administrator przetwarza podane przez Panią/Pana dane w wiadomościach e-mail w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w wiadomościach e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania.

  1. Obsługa mediów społecznościowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z odwiedzeniem profilów Administratora na portalach społecznościowych tj. Facebook i LinkedIn w celu informowania o działalności Administratora, promowaniu usług i odpowiedzi na zadane pytania.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na promowaniu własnej marki i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej. 

  1. Marketing

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z wyrażeniem zgodny na otrzymywanie zamówionych informacji handlowych w celu przesyłania informacji marketingowych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na promowaniu własnej marki i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (6 ust. 1 lit. f RODO)  polegający na promowaniu własnej marki i wysyłce materiałów marketingowych oraz zgoda na przesyłanie zamówionej informacji handlowej na wskazany adres e-mail (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

 

Odbiorcy danych

W związku z działaniem strony i realizacją usług Państwa dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom trzecim, którymi są dostawcy wykorzystywanych przez nas systemów i rozwiązań informatycznych.

Transfer danych

W ramach wykonywania naszych usług poprzez media społecznościowe korzystamy z rozwiązań technicznych oferowanych przez podmioty mogące przetwarzać dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) takie jak Google, Facebook, LinkedIn.

Okres przechowywania danych

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, okres ich przechowywania będzie się różnił – dane podane w formularzach kontaktowych – będą przechowywane przez okres 1 roku.

Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, prawo do:

  • Dostępu do swoich danych.
  • Sprostowania danych.
  • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
  • Przenoszenia danych.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator w celu zachowania przejrzystości przetwarzania danych niniejszej stronie internetowej dokonuje stałej jej weryfikacji. Czego następstwem mogą być aktualizacje polityki prywatności. Aktualna wersja polityki prywatności została przyjęta 22.06.2022 r.