Duże organizacje ostrożnie migrują zasoby ICT do chmury

Wyślij link znajomemu

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (styczeń 2014)

Podczas briefingu dotyczącego raportu „Badanie wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich organizacjach” firma analityczno-doradcza Audytel zaprezentowała wyniki najnowszego projektu badawczego. Okazuje się, że prawie połowa przedsiębiorstw oraz dużych jednostek administracji publicznej ani nie wykorzystuje, ani nawet nie rozważa chmury jako modelu architektury IT. Tylko co dwudziesta z ankietowanych firm miała sformalizowaną strategię dotyczącą przetwarzania w chmurze, a co 5 firma przeanalizowała koszty i korzyści wdrożenia architektury chmurowej i taki sam odsetek firm monitoruje ryzyka związane z przetwarzaniem w chmurze. Zwykle jednak firmy, które wykonały te pierwsze kroki formalne, zdecydowały się potem na zastosowanie nowej technologii.

Aż 55% największych polskich organizacji w ogóle nie stosuje przetwarzania w chmurze, a 40% nawet nie ma tego w planach. Przyczyną takiego stanu rzeczy są zarówno obawy przed stosowaniem nowej technologii, jak i ograniczenia wynikające ze standaryzacji systemów IT wprowadzane przez zagraniczne spółki matki. Z drugiej jednak strony światowe trendy technologiczne oraz działania edukacyjne i regulacyjne Komisji Europejskiej prowadzą nieuchronnie w kierunku transformacji architektury IT do modelu chmurowego. Pytanie brzmi więc nie „czy”, tylko „kiedy” polskie firmy zmigrują do chmury?

Najbardziej popularną formą realizacji usług cloudowych są wirtualne serwery (kategoria usług IaaS, ang. Infrastructure as a Service). Usługi z kategorii PaaS (ang. Platform as a Service) są wykorzystywane dość rzadko, natomiast mają duży potencjał wzrostu. W swoich przyszłych planach respondenci najczęściej wskazywali rozwiązania związane z komunikacją (CaaS, ang. Communications as a Service) oraz zarządzaniem obiegiem informacji i dokumentów w organizacji.

Wykorzystanie usług w tzw. chmurze publicznej jest bardzo małe. Przeważającym modelem realizacji chmury jest chmura prywatna – deklaruje to 75% respondentów – i to taka, w której klient samodzielnie odpowiada za realizację wszystkich kluczowych aspektów:

  • infrastrukturę sprzętową,
  • serwerownię,
  • wdrożenie i integrację,
  • administrowanie i zarządzanie chmurą.

Niezwykle niski jest odsetek firm posiadających sformalizowane i metodyczne podejście do zagadnienia chmury obliczeniowej (formalną strategię przetwarzania w chmurze, analizy koszty i korzyści, monitoring ryzyk związanych z przetwarzaniem w chmurze) – niższy nawet niż odsetek firm korzystających z chmury. Wyniki te wskazują, że firmy nie wykorzystujące przetwarzania w chmurze nawet nie sprawdziły, czy takie posunięcie byłoby dla nich korzystne, a pozostałe wdrażają rozwiązania na chybił-trafił, bez sprecyzowanej strategii, co zwiększa potencjalne ryzyka porażki wdrożenia lub nieefektywności architektury IT.

W firmach wykorzystujących przetwarzanie w chmurze, co czwarta aplikacja dostarczana jest w modelu cloudowym. Dużo lepiej wypada strona sprzętowa – tylko co trzeci serwer jest fizyczny, resztę serwerów działy IT już zwirtualizowały lub przeniosły do chmury.

Organizacje oczekują po wdrożeniu przetwarzania w chmurze oszczędności na poziomie 20% w stosunku do dotychczasowych kosztów. Realnie udaje się te plany zrealizować tylko w połowie. Respondenci stosunkowo dobrze oceniają dostawców rozwiązań chmurowych w obszarze rozwiązań infrastrukturalnych (kolokacja i IaaS). Najsłabiej wypada opracowanie strategii migracji do cloud oraz analiza wymagań i doradztwo wstępne.

– Największe polskie organizacje widzą potencjalne zalety chmury i znają główne uwarunkowania tej technologii – powiedział Grzegorz Bernatek, Kierownik Projektów Analitycznych w firmie Audytel – Obawy dotyczące wykorzystania przetwarzania w chmurze są jednak zdecydowanie większe niż motywacje, które związane są głównie z oszczędnością kosztów inwestycyjnych oraz elastycznością dostępu do zasobów i mocy obliczeniowej.

Organizacje obawiają się zwłaszcza o bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, oraz widzą duże ryzyka kontraktowe (uzależnienie od dostawcy usługi i braku kontroli nad przepływem informacji).