Doradztwo informatyczne i telekomunikacyjne

Nasze usługi z zakresu doradztwa IT:

Audyt infrastruktury i usług

Jako specjaliści od audytów w zakresie infrastruktury i usług ICT, przeprowadzamy kompleksowe kontrole i testy systemów zabezpieczeń, które są stosowane w danym przedsiębiorstwie. Cykliczność tego procesu jest o tyle ważna, że oprogramowanie i systemy telekomunikacyjne oraz IT ulegają stałym zmianom, a wraz z nimi działalność cyberprzestępców.

Do każdego zlecenia podchodzimy z pełną rzetelnością, wychwytując wszelkie możliwe niedociągnięcia, mogące zagrozić bezpieczeństwu kondycji finansowej organizacji czy też danych zgromadzonych w jej zasobach. Wykonujemy również testy penetracyjne, będące kontrolowanymi atakami, które precyzyjnie pomagają wychwycić wszystkie braki w systemie zabezpieczeń. Każdy audyt kończy się raportem, przedstawianym wyłącznie klientowi. Zawiera on rekomendacje możliwych usprawnień, opis zalecanej strategii zarządzania usługami teleinformatycznymi oraz określenie długofalowych planów dla dalszego rozwoju.

Szczególnym rodzajem badania systemów teleinformatycznych jest audyt telekomunikacyjny. Polega na wszechstronnej analizie biznesowo-technicznej całej infrastruktury telekomunikacyjnej, wykorzystywanej przez badane przedsiębiorstwo w swej działalności operacyjnej. Jego celem jest optymalizacja zasobów i obniżenie kosztów związanych z obsługą telekomunikacyjną firmy. Wśród naszych usług znajduje się również monitoring poprawności naliczania opłat, który również pozwoli na kontrolę kosztów związanych z telekomunikacją.

W zakresie audytu telekomunikacyjnego wykonujemy analizę bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz możliwości zmniejszenia kosztów w następujących obszarach:

 • Usługi operatorskie (telefonii stacjonarnej, komórkowej i transmisji danych)
 • Infrastruktura techniczna (centrale abonenckie, urządzenia sieciowe, serwery)
 • Organizacja wewnętrzna (limity indywidualne, rozliczenia MPK)
 • Usługi dodane (serwis sprzętowy, zarządzanie usługami)

 

 Strategia IT

 

Technologia IT należy do najszybciej rozwijających się na całym świecie. Producenci komputerów i innych urządzeń z nimi współpracujących stale wprowadzają nowości, mające usprawnić działanie nie tylko poszczególnych użytkowników, ale też całych przedsiębiorstw.

Odpowiedni dobór infrastruktury i usług teleinformatycznych nie zawsze jest jednak łatwe, stąd też niektóre firmy decydują się na zakup sprzętu o właściwościach niewystarczających lub wprost przeciwnie – o zbyt wysokich parametrach, za które należało zapłacić więcej, a które mogą zostać nigdy niewykorzystane.

Dlatego też oferujemy profesjonalne doradztwo IT, dzięki któremu można zyskać rzetelne informacje dotyczące rozwiązań, będących adekwatnymi do konkretnych wymogów. Eksperci pracujący w Audytel od lat udzielają specjalistycznych rad, a dzięki stałemu śledzeniu zmian na rynku IT zawsze zaproponują najlepsze możliwości. Fachowe doradztwo informatyczne pozwala być zawsze o krok przed konkurencją.

Firma Audytel jest neutralna technologicznie. Oznacza to, że oferowany przez nas consulting IT polega na przekazywaniu rzetelnej wiedzy o najnowocześniejszych urządzeniach, przeznaczonych dla danej branży. Nie narzucamy klientom wyboru konkretnych urządzeń, a jedynie przedstawiamy różne propozycje, które najbardziej będą odpowiadać ich oczekiwaniom.

 

Data Center

Wyzwania jakie się wiążą z budową data center są ogromne. Wynikają ze skali przedsięwzięcia oraz z tego, że wymaga ono unikalnych kompetencji na wszystkich etapach: od definicji wymagań poprzez feasibility study, projekt aż po samą budowę obiektu. Przed podjęciem inwestycji warto więc zasięgnąć informacji o rynku dostawców i o kosztach.

Część organizacji z założenia rezygnuje z budowy własnego data center na rzecz kolokacji lub nawet migracji do technologii cloud. Jednak dla większości klientów decyzja ta wcale nie jest oczywista i wymaga pracochłonnych i kosztownych analiz. Audytel na bazie analizy potrzeb Klienta i własnych danych benchmarkowych określa 10-letni budżet Klienta (CAPEX i OPEX) w różnych wariantach realizacji data center: jako usługi kupowanej u wyspecjalizowanego dostawcy oraz jako inwestycji własnej.

Audytel od 2008 r. prowadzi badania i monitoring rynku data center. Na podstawie wywiadów z dostawcami usług kolokacji oraz wizyt audytowych corocznie opracowywane jest szczegółowe zestawienie najważniejszych obiektów tego typu w Polsce. Raport zawiera charakterystykę dostawców usług, parametrów technicznych serwerowni i cen oraz prognozę rozwoju rynku.

 

Przetwarzanie w chmurze – cloud computing

Oferujemy wsparcie doradczo-analityczne dla przedsięwzięć planowania i wdrażania rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, danym rynkowym i sprawdzonej metodyce jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko minimalizację kosztów, ale również optymalizację zakresu wdrożenia.

Chmura obliczeniowa stanowi obecnie na świecie jeden z najważniejszych kierunków rozwoju środowisk informatycznych. Wyniki naszych badań na rynku polskim wskazują, że duże firmy i organizacje traktują te rozwiązania z dużą niepewnością. Efektem jest niski poziom wykorzystania technologii chmurowych i w konsekwencji niższy poziom elastyczności wykorzystywanych rozwiązań. Jednocześnie obserwujemy, że te organizacje, które podjęły pierwsze skoordynowane działania w kierunku chmury, prawie zawsze decydują się na jej wdrożenie. Dzięki chmurze obliczeniowej oferowane przez nas usługi oparte są na konkretnych i wiarygodnych informacjach, które umożliwiają przybranie dopasowanej do potrzeb rynku strategii biznesowej.

 

Fachowe i niezależne opinie formułowane są w oparciu o własne badania rynkowe Audytela oraz o doświadczenia z realizacji podobnych projektów dla Klientów reprezentujących różne branże. Dzięki zaangażowaniu specjalistów zewnętrznych, Klient uzyskuje fachową i bezstronną pomoc oraz praktyczne rekomendacje techniczne, organizacyjne i rynkowe, uwzględniające cele biznesowe Klienta oraz realia polskiego rynku rozwiązań chmurowych.

 

Co zyskujesz?

Decydując się na współpracę z naszą firmą zyskują Państwo:

 • Cenną wiedzę, która pomoże zapewnić przewagę konkurencyjną
 • Większe prawdopodobieństwo sukcesu planowanych zamierzeń biznesowych
 • Dobór odpowiednich rozwiązań do osiągnięcia wyznaczonego celu
 • Dogłębną wiedzę rynkową potrzebną do określenia budżetu projektu, nakreślenia grupy potencjalnych dostawców oraz zakresu dostępnych rozwiązań
 • Wariantową analizę opłacalności różnych scenariuszy wdrożenia
 • Koncentrację inwestycji na obszarach, w których wdrożenie da najlepsze efekty

Ponadto:

 • Specjalistyczną wiedzę ekspercką, dzięki której optymalizacja zasobów IT często może być przeprowadzona bezkosztowo
 • Obiektywne porównanie różnych dostępnych rozwiązań
 • Analizę zależności procesów biznesowych, aplikacji i infrastruktury IT
 • Określenie właściwej skali systemu oraz warunków pozwalających na jego elastyczność
 • Analizę możliwości centralizacji i konsolidacji systemów, w tym wykorzystania wirtualizacji i przetwarzania w chmurze,
 • Optymalizację budżetu IT
 • Ograniczenie ryzyk funkcjonowania procesów i infrastruktury IT
 • Zapewnienie zgodności z odnośnymi standardami, wymaganiami prawa i regulacjami korporacyjnymi

Przykładowe realizacje:

Konsolidacja infrastruktury telekomunikacyjnej i usług

Na zlecenie Klienta, będącego jednostką zatrudniającą kilka tysięcy osób w wielu lokalizacjach w całej Polsce, przeprowadziliśmy audyt telekomunikacyjny. Infrastruktura teleinformatyczna Klienta powstawała etapami, w zmieniającej się sytuacji właścicielskiej i budżetowej, co nie sprzyjało racjonalnemu, długoterminowemu planowaniu inwestycji i ograniczało swobodę w zakresie wyboru rozwiązań. Wśród dostawców rozwiązań telefonii stacjonarnej, mobilnej i transmisji danych było łącznie dziesięciu operatorów telekomunikacyjnych. Naszym zadaniem była konsolidacja infrastruktury i usług.

W efekcie naszych prac wprowadzono zmiany w zakresie:

 • Centralizacji systemu i likwidacji zbędnych zasobów sprzętowych,
 • Konsolidacji usług u mniejszej liczby dostawców wraz z jednoczesną zmianą warunków handlowych,
 • Wprowadzenia polityki zwiększającej bezpieczeństwo systemu,
 • Wdrożenia nowoczesnych mechanizmów kontroli kosztów.

Analiza strategiczna wdrożenia usługi Contact Center as a Service

Dla ogólnopolskiego operatora telekomunikacyjnego, specjalizującego się w usługach i rozwiązaniach ICT dedykowanych dla klientów biznesowych, przeprowadziliśmy wieloetapowy projekt doradczo-analityczny w zakresie budowy polityki sprzedażowej usług CCaaS (contact-center as a service, udostępniana w publicznej lub prywatnej chmurze obliczeniowej). W efekcie naszych prac powstała analiza oferty konkurencji, analiza scenariuszowa rozwoju produktu oraz finalnie specyfikacja polityki cenowej i produktowej usługi CCaaS.

Koncepcja Disaster Recovery w modelu DRaaS

Dla dużej Grupy kapitałowej z branży transportowej zbadaliśmy możliwość budowy centrum usług wspólnych w postaci usługi DRC opartej na infrastrukturze cloudowej. Dane zebrane podczas analizy posłużyły do budowy kilku możliwych scenariuszy realizacji funkcji DRC oraz modeli eksploatacji środowisk pracy awaryjnej. Stosując wcześniej ustalone kryteria wypracowano optymalny wariant realizacji wspólnego przedsięwzięcia w modelu DRaaS. Opracowana koncepcja uwzględniała zarówno kwestie techniczno-organizacyjne wewnątrz grupy, jak również weryfikację zdolności rynku dostawców do odpowiedzi na wyznaczone zadanie.

Studium wykonalności migracji wirtualnego data center

Klient Audytela – międzynarodowa sieć nowoczesnych hurtowni z oddziałem w Polsce – opierająca swoje IT o zasoby serwerowe dostarczane w modelu chmurowym od dostawcy zagranicznego, rozważał możliwość migracji wirtualnego data center do lokalnego dostawcy. Zadaniem Audytela było dostarczenie studium wykonalności z uwzględnieniem uwarunkowań Klienta oraz aktualnego stanu polskiego rynku dostawców usług IaaS (Infrastructure as a Service). Dodatkowym efektem naszych prac było określenie przewidywanych kosztów usług (jednorazowych i miesięcznych), dla zadanych parametrów jakościowych SLA.

Zapytaj o ofertę:

Grzegorz Bernatek

22 537 50 57

  Administratorem danych osobowych jest Audytel S.A., ul. ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, tel. +48 22 5375050, e-mail info@audytel.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@audytel.pl.
  Dane będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu produktów własnych (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.