Wielkie korzyści z działań ESG w łańcuchu dostaw

Wyślij link znajomemu

ESG w logistyce

W łańcuchu dostaw ESG odnosi się do sposobu, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi, biorąc pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i etyczne. Odpowiedź na wyzwania zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego (ESG, z ang. Environmental, Social and Governance) zyskuje na znaczeniu w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa.

W pierwszych latach funkcjonowania raportowań powiązanych z ESG, przedsiębiorstwa definiowały wymagania dla programów, opracowywały założenia dla kluczowych inicjatyw strategicznych, przeprowadzały pierwsze analizy ryzyka w tym zakresie, definiowały wskaźniki. W kolejnych latach działania skupią się na wdrożeniach, integracji ESG w procesach biznesowych, zrównoważonym współdziałaniu z partnerami biznesowymi, zapewnieniu spójności procedur i polityk, jak również automatyzacji raportowania kluczowych wskaźników związanych z ESG.

Wdrożenie strategii ESG w logistyce

Wdrożenie strategii ESG w logistyce może przynieść korzyści nie tylko dla środowiska i społeczeństwa, ale także dla samej firmy i są to:

  • Zwiększenie efektywności operacyjnej i obniżenie kosztów.
  • Poprawa reputacji i lojalności klientów.
  • Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności.
  • Łatwiejszy dostęp do finansowania i wsparcia ze strony instytucji publicznych i prywatnych.

Złożoność kwestii ESG w logistyce

Poniżej przedstawimy 7 czynników ułatwiających wdrożenie inicjatyw ESG w zakresie łańcucha dostaw:

1. Minimalizacja odpadów i recykling.

Jednym z filarów ESG jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez m. in. wprowadzenie do łańcucha dostaw opakowań z recyklingu. Wdrożenie wymaga przeprowadzenia analiz związanych z możliwością zastosowania tego typu opakowań, znalezienia odpowiednich dostawców, przeprowadzenia testów z uczestnikami łańcucha dostaw, a także zapewnienie odpowiedniej rozliczalności kosztów użytkowania opakowań wielokrotnego użytku.

2. Współpraca z dostawcami i partnerami, którzy podzielają wartości i zobowiązania ESG.

Łańcuch dostaw wymaga zaangażowania w realizację inicjatyw wielu podmiotów. Jednym z aspektów doboru partnerów w łańcuchu dostaw powinno być także uruchomienie programów ESG. Takie podejście ułatwia w dalszej kolejności integrację na tym polu. Ocena dostawców powinna zawierać również ten zakres informacji do sprawdzenia. W ten sposób zwiększa się też motywację partnerów biznesowych do realizacji celów związanych z ESG.

3. Identyfikacja ryzyka w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Identyfikacja ryzyk z zakresu ESG jest częścią raportowania niefinansowego przedsiębiorstwa. Poprzednie lata pokazały, że firmy które aktywnie przeprowadzają wyceny ryzyk i budowały plany postępowania w obszarach działalności w sposób skuteczny radziły sobie ze skutkami pandemii. Dobrą praktyką jest uwzględnienie w metodykach analiz ryzyka obszaru ESG. W ramach ustanowionego już procesu i metodyki jesteśmy w stanie zarządzać także tym obszarem funkcjonowania. Budujemy także spójne plany postępowania z ryzykiem.

4. Motywacja pracowników do wdrożenia ESG.

Wspomnieliśmy już o utrzymywaniu motywacji partnerów biznesowych. Firma to ludzie i kluczem do sukcesu jest odpowiednie wykorzystanie ich kapitału. Brzmi banalnie, ale wiemy iż uwolnienie potencjału jest możliwe gdy ludzie są zmotywowani. Programy motywacyjne, benefity pracownicze, a także sprawiedliwe nagrody uzależnione od stopnia realizacji celów także wpływają na wdrożenie ESG w przedsiębiorstwie.

5. Zdefiniowanie celów i wskaźników ESG zgodnych z misją i strategią organizacji.

Duże przedsiębiorstwa cyklicznie przeprowadzają audyty efektywności energetycznej działalności. W ciągu czterech lat wdrażają zalecenia zwiększające efektywność. W zakresie audytu często występuje użytkowanie floty samochodów osobowych, ciężarowych, taboru kolejowy, wózków widłowych, urządzeń transportowych. Dobrą praktyką jest powiązanie programów i inicjatyw będących efektem audytu z celami ESG przedsiębiorstwa w aspekcie środowiskowym.

6. Monitorowanie i raportowanie postępów i wyników ESG w całym łańcuchu dostaw.

Raportowanie wskaźników wiąże się z odpowiednim przetworzeniem dużej liczby danych. W początkowym okresie można je przeliczać ręcznie. Docelowym stanem powinno być zdefiniowanie wymagań automatyzacji i raportowania w systemie informatycznym. Wymaga to zarówno dostosowania systemów źródłowych, jak i przygotowanie odpowiednich dashboardów i tabel w systemach raportowych.

7. Transparentność i uczciwość w raportowaniu i komunikacji.

Ostatnim z aspektów, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę jest wypracowanie mechanizmów reakcji na incydenty związane z naruszeniami. Przedsiębiorstwo powinno ukierunkować działania na ułatwienie zgłoszenia incydentu przez tzw. sygnalistów. Po zarejestrowaniu incydentu i zakwalifikowaniu istotności, następuje adekwatna reakcja zgodnie z ustanowioną procedurą. W ten sposób przedsiębiorstwo sprawia, że inicjatywy ESG stają się częścią praktyki biznesowej.

Autor: Krzysztof Miziński