GDPR – rozbudowany obowiązek informacyjny

Wyślij link znajomemu

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny wobec osób, których dane przetwarza. Zobowiązany jest on poinformować tę osobę o:

 • Adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku.
 • Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 • Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Od maja 2018 r. oprócz informacji wymienionych powyżej, Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (GDPR) nakłada na administratora danych nowe wymagania dot. obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane przetwarza. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia w momencie zbierania danych od osoby administrator danych będzie zobowiązany do podania także następujących informacji:

 • Danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych (obecnie ABI), jeśli został powołany.
 • Podstawie prawnej zbierania danych.
 • Wyjaśnienie usprawiedliwionego celu, jeśli na jego podstawie odbywa się przetwarzanie.
 • Zamiarze przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, wskazanie podstawy transferu i sposobu wglądu w dokumenty będące podstawą transferu.
 • Okresie przechowywania jej danych (lub kryteria jego ustalania).
 • Prawie do cofnięcia wyrażonej przez nią zgody.
 • Prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO).
 • Profilowaniu i automatycznych decyzjach.

Istotne jest, iż informacja ta musi być przekazana w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i prostym językiem, zwłaszcza jeśli kierowana jest do dziecka. Ponadto może być udzielona na piśmie lub elektronicznie.

W sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić także ustnie, pod warunkiem, że innymi sposobami potwierdzi się tożsamość tej osoby.

Patrząc na powyższe wymagania przekazania tak dużej ilości informacji
w formie prostej, zrozumiałej i zwięzłej wydaje się, iż warunek ten nie będzie łatwy do spełnienia.

Autor: Joanna Peryt