Spadki sprzedaży usług telekomunikacyjnych w sektorze administracji publicznej i samorządowej

Wyślij link znajomemu

W 2016 r. jednostki objęte ustawą Prawo zamówień publicznych[1] (dalej „Pzp”) zaraportowały w serwisach BZP[2] i TED[3] zawarcie umów o łącznej wartości 225,2 mln zł, co stanowi ponad dwukrotny spadek względem roku 2015. Przyczyn tego było kilka:

 • spadek cen usług telekomunikacyjnych,
 • podwyższenie progów zawierania umów bez konieczności organizacji przetargu z 14 tys. do 30 tys. EUR (w kwietniu 2014 r.) oraz
 • zmniejszenie liczby zamówień administracji publicznej po wyborach do Sejmu w 2015 r.

Wartość umów na usługi

Źródło: Audytel, opracowanie własne na podstawie BZP i TED.

Zmiany wartości udzielonych zamówień w 2016 r. względem 2015 r. w poszczególnych kategoriach usług wynoszą:

 • telefonia stacjonarna: -15,9%
 • telefonia komórkowa: -77,9%
 • transmisja danych: -75,4%
 • dostęp do Internetu: -41,0%
 • dzierżawa infrastruktury: +348,9%;
 • inne: 17,7%

Na podstawie analizy ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, opublikowanych przez Zamawiających, można określić następujące wielkości dotyczące 2016 r.:

 • W ramach postępowań podlegających obowiązkowi publikacji udzielono 514 zamówień (w 2015 r. było ich 562, w 2014 – 792, a w 2013 r. – 1047);
 • Najpopularniejszym trybem udzielania zamówienia był przetarg nieograniczony, na drugim miejscu znalazł się przetarg ograniczony;
 • Nowelizacja ustawy Pzp spowodowała kilkukrotne zmniejszenie wartości zaraportowanych zamówień z wolnej ręki (z 106 mln zł w 2011 r. do 9 mln w 2016 r.);
 • Roczne wydatki na usługi telekomunikacyjne (określone na podstawie rozbicia wartości przetargów na poszczególne lata oraz doszacowanie zamówień podprogowych) wyniosły w 2014 r. 408,5 mln zł, z czego największą część (50%) stanowią wydatki na usługi transmisji danych.

Oszacowana wartość zamówień udzielonych w 2016 r. bez publikacji ustawowych w biuletynach (poniżej progu 30 tys. EUR netto) zawiera się w przedziale od 227,1 mln zł do 302,7 mln zł, co oznacza że całkowita wartość zamówień usług telekomunikacyjnych na rynku publicznym zawierała się pomiędzy 452 mln zł a 528 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że wartość ta jest większa niż wartość umów zawartych w ramach postpowań regulowanych Pzp.

Wśród Wykonawców, którzy w 2016 r. otrzymali zamówienia o największej wartości na pierwszym miejscu znalazła się spółka Orange Polska (ponad 64 mln zł). Na kolejnych miejscach znalazły się T-Mobile (20,9 mln zł) oraz Emitel (15,8 mln zł).

Autor: Grzegorz Bernatek

 

[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

[2] Biuletyn Zamówień Publicznych, https://bzp.uzp.gov.pl/

[3] Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (TED, ang. Tenders Electronic Daily), http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do