Zielona Transformacja szansą na wieloletnie obniżenie kosztów energii w Organizacji

Wyślij link znajomemu

Ceny energii elektrycznej stale rosną. Głównym powodem dalszych wzrostów ceny energii elektrycznej są rosnące ceny praw do emisji CO2. Obecnie ich ceny oscylują w okolicy 85 EUR/t co przekłada się na ceny kontraktów terminowych BASE_Y-23 oraz BASE_Q-1-23 na poziomach odpowiednio ok 620 i 700 zł/MWh. Ceny te są praktycznie dwukrotnie wyższe niż te, które notowaliśmy jeszcze w Q1’21.
Jak wynika z obecnie przedstawionych przez KOBIZE prognoz zmian cen praw do emisji CO2 może w najbliższej przyszłości rosnąć aż do poziomu 120 EUR/t co przełożyć się bezpośrednio na wzrost cen energii elektrycznej w Polsce.

„Wieloletnie prognozy wskazują, że cena energii będzie w dalszym ciągu systematycznie rosła. Wynika to z faktu, że krajowy miks energetyczny oparty jest w znaczącym stopniu o paliwa kopalne, a tym samym wrażliwy na wahania cen uprawnień do emisji CO2. Dodatkowo, cena na rynku hurtowym wyznaczana jest w oparciu o tzw. model krańcowy, w którym cenę energii wyznacza najdroższe źródło domykające bilans. Dopóki źródłem tym będzie elektrownia zasilana paliwem kopalnym, cena energii będzie zależeć od dwóch czynników: ceny paliwa oraz kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2. Te dwa czynniki nie mają znaczenia w przypadku energii z OZE, zatem wśród przedsiębiorców coraz bardziej popularne staje się odchodzenie od energii „czarnej” na rzecz zabezpieczenia dostaw energii „zielonej” po bardziej przewidywalnych cenach.” – dodaje dr inż. Sebastian Gurgacz, ekspert rynku energii w Audytel S.A..

Nierównomierność rynku i rozchwianie cenowe w ujęciu zarówno krótko jak i długookresowym stanowią bardzo istotne ryzyko dla Organizacji, a dynamicznie rosnąca cena czarnej energii sprawiła, iż coraz więcej podmiotów interesuje się dostawą części wolumenu z odnawialnych źródeł energii (OZE). Zielona energia (OZE) jest niewrażliwa na wahania cen CO2 i pozostałe czynniki kosztotwórcze, które mają wpływ na kształtowanie się ceny energii czarnej notowanej na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

„Najważniejszym działaniem jest dywersyfikacja portfela energetycznego wraz z oceną dostawy energii ze źródeł odnawialnych (on-site lub off-site PPA). Energia odnawialna nie jest wrażliwa na zmienność cen uprawnień do emisji CO2 i paliw energetycznych a tym samym jej kontraktacja eliminuje ryzyko zmienności ceny, które występuje dzisiaj przy zakupach za pośrednictwem na TGE” – wspomina Michał Sikora, Lider Centrum Kompetencji „Zarządzanie energią” w Audytel S. A..

 

Wieloletnia zielona transformacja energetyczna z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii OZE ma na celu ograniczenie ekspozycji Organizacji na ryzyko zmienności ceny praw do emisji CO2. Podstawowym działaniem jest wyznaczenie potencjalnego wieloletniego zapotrzebowania Organizacji na energię elektryczną i odpowiedni dobór lub optymalizacja i dostosowanie już realizowanych inwestycji w odnawialne źródła energii OZE tak aby odpowiadały one potrzebom i nie powodowały konieczności sprzedawania energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Pozostały wolumen energii możne zostać zakontraktowany z zastosowaniem dostawy energii odnawialnej bezpośrednio ze źródła OZE poprzez umowy cPPA w ujęciu wieloletnim na 7, 10 lub 15 lat w zależności od założeń strategii energetycznej.

 

Takie działanie niesie za sobą szereg korzyści, do których możemy zaliczyć m.in.:

    • Obniżenie ceny energii w ujęciu wieloletnim.
    • Zabezpieczenie ryzyka zmienności rynku i nieuniknionych wzrostów cen energii wynikających z rosnących kosztów dodatkowych dla sektora energetycznego.
    • Zielony wizerunek, ecobranding.
    • Redukcję emisji CO2 i wspieranie ograniczania śladu węglowego (carbon footprint).

    Autorzy: Michał Sikora i dr inż. Sebastian Gurgacz