Audyt Przedsiębiorstwa: Twoja Droga do Lepszego zarządzania jakością w organizacji

Ocena systemu zarządzania jakością w organizacji

Audyt przeprowadzony przez firmę Audytel jest audytem zewnętrznym, który ma na celu ocenę systemu zarządzania jakością w organizacji. Audyt ten jest również nazywany audytem trzeciej strony, ponieważ jest wykonywany przez niezależną firmę, która nie jest powiązana z audytowaną organizacją ani jej klientami.
Poniżej prezentujemy dokładną specyfikację audytów przez nas przeprowadzanych:


Definicja audytu

Audyt jest procesem oceny i weryfikacji działania firmy lub organizacji pod kątem zgodności z wymaganiami normy, przepisami wewnętrznymi organizacji oraz celami i oczekiwaniami interesariuszy. Audyt pomaga identyfikować mocne i słabe strony systemu zarządzania, ocenić skuteczność procesów zarządzania oraz zaproponować możliwe usprawnienia i poprawki. Audyt może być przeprowadzany przez osobę lub zespół z działu audytu lub przez firmę audytów zewnętrznych.

Audyt musi być zaplanowany i przygotowany zgodnie z programem audytów, który określa cele, zakres, kryteria, metodologię, harmonogram i zasoby niezbędne do przeprowadzenia procesu audytu. Plan audytu zawiera również informacje o audytorach, audytowanych, miejscach i czasie audytu oraz o sposobie dokumentowania i raportowania wyników. Przed rozpoczęciem, audytorzy powinni zapoznać się z dokumentacją systemu zarządzania oraz z danymi i informacjami dotyczącymi danej organizacji.

Rodzaje audytów

Istnieją różne rodzaje audytów w zależności od celu, zakresu i kryteriów audytu. Nasza firma skupia się w szczególności na dwóch:

Audyt systemowy ocenia ogólną skuteczność systemu zarządzania oraz jego zgodność z wymaganiami normy lub innego dokumentu normatywnego.

Audyt procesowy ocenia skuteczność poszczególnych procesów zarządzania oraz ich wpływ na osiąganie celów organizacji.

Audyt przeprowadzony przez firmę Audytel różni się od innych rodzajów audytów zewnętrznych, takich jak audyt drugiej strony lub audyt projektów. Audyt drugiej strony jest wykonywany przez klienta lub innego zainteresowanego podmiotu na organizację dostawcy lub partnera. Audyt projektów jest wykonywany przez niezależną firmę na konkretny projekt realizowany przez organizację. Audyt przeprowadzany przez firmę Audytel jest bardziej kompleksowy i strategiczny niż te dwa rodzaje audytów.

Audyt wewnętrzny

Audyt przeprowadzony przez firmę Audytel może być również uzupełniony przez audyt wewnętrzny, który jest wykonywany przez własnych pracowników organizacji. Audyt wewnętrzny ma na celu monitorowanie i ocenianie systemów kontroli wewnętrznej oraz zapewnianie zgodności z wymaganiami prawnymi i normami jakości. Cele audytu wewnętrznego są ustalane przez kierownictwo organizacji i są zgodne z jej strategią i celami. Działania audytu wewnętrznego są koordynowane przez jednostkę odpowiedzialną za kontrolę wewnętrzną lub audytorów wewnętrznych.

Audyt systemu zarządzania jakością jest ważnym narzędziem dla każdej organizacji, która chce poprawić swoją efektywność i konkurencyjność na rynku. Audyt przeprowadzony przez firmę Audytel jest jednym z możliwych sposobów przeprowadzenia takiego audytu, który dostarcza wartościowych informacji i rekomendacji dotyczących systemu zarządzania jakością.

Na czym polega audyt?

Audyt polega na zebraniu i analizie dowodów audytu, które mogą być uzyskane przez obserwację, wywiad, badanie dokumentów i rekordów lub testowanie. Dowody te powinny być ocenione pod kątem wiarygodności, istotności i adekwatności w stosunku do kryteriów audytu. Na podstawie analizy dowodów, audytorzy formułują wnioski i ustalają niezgodności, jeśli takie występują. Niezgodności są sytuacjami, w których system zarządzania nie spełnia wymagań normy lub przepisów wewnętrznych organizacji.

Po zakończeniu audytu, audytorzy przedstawiają raport z wynikami audytu, który zawiera m.in. cel i zakres audytu, kryteria audytu, skład zespołu audytorskiego, listę osób uczestniczących w audycie, opis metod i technik stosowanych w trakcie audytu, podsumowanie wniosków i niezgodności oraz rekomendacje dotyczące działań korygujących lub zapobiegawczych. Raport ten jest przekazywany osobom odpowiedzialnym za system zarządzania oraz za rozwiązywanie niezgodności.

Audyt wewnętrzny jest narzędziem doskonalenia systemów zarządzania oraz podnoszenia jakości usług i produktów oferowanych przez organizację. Audyt wewnętrzny pomaga również w budowaniu zaufania i wiarygodności organizacji wśród klientów, partnerów, dostawców i innych interesariuszy.