Dobre praktyki przy tworzeniu bezpiecznego łańcucha dostaw

Wyślij link znajomemu

Łańcuch dostaw obecnie można zdefiniować jako „łańcuch wyzwań” związanych z rosnącymi kosztami, niedoborem kapitału ludzkiego, presją na skracanie czasów dostaw, automatyzacją i dostosowaniem systemów informatycznych, jak również z adekwatnym do zmiennych warunków zabezpieczeniem operacji – zwłaszcza w okresie niestabilnego popytu i podaży na rynkach w związku z pandemią.

Wyzwaniem chwili jest cały czas ekspresowa korekta zapisów w kontraktach zakupowych, ustalenie z klientami krótkoterminowego planu zamówień oraz przeplanowanie dostaw i odbiorów. W okresie stabilizacji po kryzysie dużym wyzwaniem dla firm będzie zapewnienie stabilnych mechanizmów podnoszących bezpieczeństwo łańcucha dostaw. W niniejszym artykule przedstawimy kilka dobrych praktyk w  tym zakresie.

Zasady przedstawione w tym artykule są poparte kilkunastoletnią praktyką w projektach z zakresu podnoszenia efektywności i bezpieczeństwa operacji w łańcuchu dostaw. Są one także ukierunkowane na zgodność z wytycznymi międzynarodowego standardu ISO 28000:2007 „Specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem dla łańcucha dostaw”.

Zakres działania systemu zarządzania bezpieczeństwem

Zakres działania systemu zarządzania bezpieczeństwem musi obejmować przepływ towarów, informacji oraz przepływy finansowe od momentu planowania dostaw zaopatrzeniowych do momentu dostarczenia wyrobu gotowego do klienta. Należy tu uwzględnić (jeśli to możliwe) wszystkich uczestników łańcucha, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na niego.

Zalecanym przez nas narzędziem ułatwiającym określenie zakresu i formy zabezpieczeń są mapy i karty procesów. W zależności od potrzeb i poziomu skomplikowania procesów sporządzamy je z różnym poziomem szczegółowości dla procesów głównych (związanych bezpośrednio z przepływem towaru, informacji i środków pieniężnych) oraz wspierających (zapewniających wsparcie m.in.: procesy IT, HR, administracja, zarządzanie informacją i ochroną danych osobowych).

Cele i zadania systemu zarządzania bezpieczeństwem

Ustalone cele i zadania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem muszą być powiązane
z celami biznesowymi stawianymi menedżerom oraz z zadaniami realizowanymi przez pracowników firmy.

Cele powinny być mierzalne. Stopień zaawansowania realizacji powinien być przeglądany cyklicznie aby zapewnić, że pozostają one w dalszym ciągu aktualne i zgodne z przyjętą polityką.

Zadania powinny wspierać osiągnięcie przyjętych celów w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Wykonawcy zadań powinni przyjąć je do realizacji, być za nie odpowiedzialni, ale także mieć odpowiednie uprawnienia do ich wykonania.

Analiza ryzyka

Na proces analizy ryzyka składa się identyfikacja, szacowanie oraz ocena ryzyka. Dla wybranych ryzyk (spełniających kryteria ważności) ustalany jest plan postępowania z ryzykiem.

W ramach identyfikacji określony jest katalog zagrożeń – scenariusze ryzyka z podziałem na obszary występowania. Definiuje się słabe punkty zasobów i procesów oraz ich podatności. Określa się też właścicieli ryzyk oraz inne role i odpowiedzialności.

Szacowanie zawiera przybliżona ocenę wpływu danego zagrożenia na biznes oraz przybliżoną ocenę prawdopodobieństwa (materializacji) wystąpienia danego zagrożenia.

Ocena ryzyka wykorzystuje zebrane, ustalone parametry i tworzy wartość ryzyka. W zależności od wyniku oceny ryzyka dla każdego scenariusza wystąpienia należy zaplanować i podjąć stosowne działania ujęte w planie postępowania z ryzykiem.

Istotne dla procesu analizy ryzyka jest określenie metodyki. Wartości prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i jego wpływu na biznes powinny zostać określone adekwatnie do prowadzonego biznesu i skupiać się na zasobach oraz procesach krytycznych dla organizacji. Wpływ na organizację może dotyczyć m.in. potencjalnych strat finansowych, braków osobowych, zatrzymania krytycznych operacji, strat wizerunkowych. Określenie parametrów oceny umożliwi wykonywanie analizy ryzyka w sposób systematyczny i zapewnieni porównywalność wyników przy każdym kolejnym przeglądzie.

Gotowość reagowania na zdarzenia

W kolejnym kroku konieczne jest wdrożenie zabezpieczeń – technicznych, organizacyjnych. Pozwalają one na zwiększenie skuteczności działań w sytuacjach awaryjnych i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia zdarzeń niepożądanych. Buduje to odporność na nieuprawnione działanie osób lub firm, których celem jest spowodowanie szkody, awarii naszego systemu bezpieczeństwa. W wielu przypadkach niezbędne jest sporządzenie od nowa lub uzupełnienie istniejących procedur operacyjnych. Konieczne jest także zbudowanie planu komunikacji po wystąpieniu incydentu. Zbudowany plan powinien podlegać testowaniu. Takie podejście zwiększa świadomość i odpowiedzialność pracowników w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Umożliwia także spełnienie wymagań i standardów narzucanych przez otoczenie firmy.

Rady dla przedsiębiorstw wdrażających bezpieczny łańcuch dostaw

  • Interpretację zapisu normy ISO 28000:2007 poprzyj doświadczeniem w zakresie zarządzania procesami w łańcuchu dostaw.
  • Ukierunkuj wdrożenie na wzrost efektywności procesów logistycznych.
  • Wykonaj analizę ryzyka zgodnie z obowiązującymi normami i najlepszymi praktykami w tym zakresie, ale nie zapominaj o dopasowaniu jej do kontekstu swojej organizacji.
  • Opracuj plan bezpieczeństwa łańcucha dostaw z uwzględnieniem redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i zmniejszenia wpływu na biznes.
  • Współpracuj z doświadczonymi partnerami na wszystkich etapach projektu.

 

Autor: Tomasz Dobczyński