Raport Audytela dla UKE na temat USO

Wyślij link znajomemu

Raport Audytela dla Prezesa UKE na temat obowiązku świadczenia usługi powszechnej (USO) stwierdza,  że aktualnie obowiązujący model świadczenia USO jest nieefektywny i nieadekwatny do aktualnych potrzeb użytkowników oraz stanu rynku. Wadliwa transpozycja prawa wspólnotowego wpływa przede wszystkim na uprawnienia Prezesa UKE, ograniczając je znacząco w stosunku do uprawnień do wyznaczenia przedsiębiorcy zobowiązanego do świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej, jakie państwom członkowskim przyznaje DUP. Pt pozbawia Prezesa UKE możliwości oceny, czy dany element usługi powszechnej jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników końcowych w ramach ofert komercyjnych przynajmniej jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, czy też niezbędne jest wyznaczenie przedsiębiorcy, który będzie zobowiązany do świadczenia danej usługi.

Powoduje to, że Prezes UKE nie ma należytej swobody w ocenie, czy niezbędne jest wyznaczenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorców zobowiązanych do świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej.

Niezbędne oraz pożądane działania legislacyjne, dotyczące Pt oraz aktów wykonawczych do Pt, które należy podjąć w celu usunięcia obecnego stanu, są następujące:

Działania niezbędne:

■         Wprowadzenie fakultatywności w wyznaczaniu przedsiębiorcy zobowiązanego do świadczenia usługi powszechnej lub poszczególnych usług wchodzących w jej skład wraz z określeniem przesłanek, którymi Prezes UKE powinien kierować się przy podejmowaniu decyzji;

■         Dostosowanie zakresu usługi powszechnej do zmian w DUP, w szczególności do art. 4 ust. 2, art. 7 oraz art. 23a DUP;

■         Doprecyzowanie, że obowiązek z art. 91 ust. 2 Pt może być nałożony także na przedsiębiorcę wyznaczonego w trybie art. 83 ust. 1 Pt.

Działania pożądane:

■         Wprowadzenie przepisu regulującego obowiązki przedsiębiorcy wyznaczonego w przypadku zbycia całości lub części aktywów na rzecz odrębnego podmiotu należącego do innego właściciela;

■         Doprecyzowanie przepisów dotyczących przeprowadzania konkursu na usługę powszechną dla wybranych usług oraz wybranych obszarów (zgodnie z art. 8 ust. 2 DUP).

Z dniem 9 maja 2011 r. wygasły decyzje Prezesa UKE nakładające na TP obowiązek świadczenia usługi powszechnej i określające warunki jej świadczenia, w związku z czym po 8 maja 2011 r. TP nie jest zobowiązana do świadczenia tej usługi.

Raport Audytela został zrealizowany w ramach zamówienia publicznego ogłoszonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.