Rynek datacenter AD 2014

Wyślij link znajomemu

Telekomunikacja – komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (marzec 2014)

Luty i marzec są miesiącami publikacji wyników operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług IT. Warto więc podsumować także rynek usług datacenter, który wspólnie z rynkiem usług cloud będą motorem rozwoju rynku ICT (ang. Information and Communication technologies) w nadchodzących latach.

Wartość polskiego rynku datacenter i usług powiązanych w 2013 wyniosła ok. 1,1 mld zł, tj. 7% więcej niż w roku 2012. Wartość samych usług kolokacyjnych szacowana jest na 450 mln zł (wliczając koszty energii elektrycznej).

Polski rynek datacenter wykazuje trwałą tendencję rosnącą, a główne czynniki wpływające na jego wzrost to:

 • wzrost popytu i podaży,
 • spadek cen usług infrastrukturalnych,
 • wzrost wynagrodzeń kadry technicznej,
 • wzrost wykorzystania Internetu,
 • wzrost zapotrzebowania na rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo ICT.


Głównymi wydarzeniami rynku datacenter w 2013 r. były:

 • Uruchomienie obiektu datacenter w okolicach Zielonej Góry przez Sinersio (styczeń 2013 r., 2000 m2 łącznej powierzchni)
 • Uruchomienie dużego obiektu datacenter IBM w Błoniu pod Warszawą (2 połowa 2013 r., 1250 m2 łącznej powierzchni);
 • Otwarcie w Toruniu dwóch obiektów: Exea (ok. 800 m2 powierzchni IT) oraz Dataspace  (ok. 400 m2 powierzchni IT);
 • Opóźnienie otwarcia nowego obiektu Beyond;
 • Nie zrealizowane plany rozwojowe WDC, S-Net;
 • Upadek Network Communications.


Rynek usług datacenter w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Udziały rynkowe liderów sięgają kilkunastu procent i żadnemu z nich nie udało się jak dotąd zdobyć trwałej przewagi konkurencyjnej. Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem rynku będzie następować jego konsolidacja.

Czynnikami, które mogą przyczynić się do tego procesu są:

 • dążenie usługodawców do osiągnięcia efektu skali w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej,
 • pojawienie się nowych źródeł finansowania (fundusze VC zainteresowane rynkiem datacenter i kolokacji),
 • rozwój i nowe zastosowania technologii cloud computing i wirtualizacji.


Ten ostatni czynnik może mieć bardzo duży wpływ na sposób funkcjonowania rynku datacenter w dłuższym okresie. Tradycyjne elementy składowe usługi datacenter (kolokacja, wynajem serwerów, zapewnienie łączności) bardzo silnie wiązały klienta z usługodawcą a nawet z lokalizacją centrum danych. Ewentualna zmiana dostawcy (czy nawet miejsca świadczenia usługi) była zawsze związana z fizycznym przemieszczaniem krytycznych zasobów, co łączy się z dużym ryzykiem operacyjnym. W przypadku sprzedaży zaawansowanych usług „w chmurze” zasoby fizyczne są oddzielone od usług, więc klient nie musi wiedzieć, gdzie odbywa się przetwarzanie jego danych. Automatyczny provisioning usług w technologii cloud stwarza nowe warunki, jeśli chodzi o migrację usług pomiędzy różnymi lokalizacjami fizycznymi jednego dostawcy, jak również potencjalnie ułatwia przeniesienie danej usługi do innego usługodawcy.