Systemy informatyczne przetwarzające dane osobowe

Wyślij link znajomemu

Bezpieczeństwo Informacji- komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (styczeń 2014)

10 stycznia 2014 r. sejm przyjął sprawozdanie GIODO za 2012 r. Ze sprawozdania rocznego, podsumowującego czynności wykonane w 2012 r., wynika, że prawie wszystkie spośród skontrolowanych podmiotów przetwarzały dane z wykorzystaniem jednego lub więcej systemów informatycznych. W związku z tym warto przyjrzeć się dokładniej problematyce zapewnienia zgodności systemów informatycznych w których przetwarza się dane osobowe z ustawą i rozporządzeniem.

Znaczna większość urządzeń (93%), na których były użytkowane systemy skontrolowane w 2012 r. była podłączona do sieci publicznej, w związku z czym stosowany był dla nich wysoki poziom bezpieczeństwa. W zasadzie niespotykane są systemy, w których zastosowano środki bezpieczeństwa na poziomie podwyższonym – tj. gdy urządzenia, na których przetwarzane są dane wrażliwe, są całkowicie odseparowane od sieci publicznej.

Ponad połowa skontrolowanych instytucji (61%) opierała się na własnych systemach do przetwarzania danych. Rośnie jednak tendencja do korzystania z systemów dostarczanych przez zewnętrznych dostawców (wzrost z 23% w 2011 r do 39% w 2012 r.), przy czym w ubiegłym roku ponad dwukrotnie wzrosła liczba podmiotów, które korzystały z outsourcingu wszystkich systemów informatycznych.

Zwiększa się również udział systemów tzw. rozproszonych, z których w 2011 r. korzystało 4% spośród kontrolowanych firm, a w 2012 r. już 11%. Na rozwiązania takie najczęściej decydują się firmy telekomunikacyjne oraz banki. Stosowanie systemów rozproszonych wiąże się z większym stopniem komplikacji przy realizacji ustawowych wymagań (takich jak sposób wykonywania kopii zapasowych, czy też zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń), jednak widać, że korzyści wynikające z rozproszonego przetwarzania (np. zapewnienie ciągłości działania i bezpieczeństwa danych poprzez stosowanie centrów zapasowych) przeważają nad trudnościami związanymi ze spełnieniem przez dostawców takich usług wymogów rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju usług Cloud, wzrost zainteresowania systemami pozwalającymi na przetwarzanie danych w formie rozproszonej jest mocno prawdopodobny. Zwłaszcza, że zadanie opracowania procedur i polityki ochrony danych osobowych można zrealizować również za pomocą outsourcingu.