Polityka w gospodarce materiałowej i magazynowej

Wyślij link znajomemu

Logistyka- komentarz Audytela na temat sytuacji na rynku (czerwiec 2013)

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (dalej PPL) zajmuje się budową, zarządzaniem lotniskami w tym ich eksploatacją oraz świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych. Przedsiębiorstwo zarządza dwoma lotniskami, w tym Lotniskiem Chopina w Warszawie i lotniskiem w Zielonej Górze.

Aby zoptymalizować procesy zachodzące w obszarach gospodarki materiałowej i magazynowej, jak również koszty eksploatacyjne związane z powyższymi obszarami działalności Przedsiębiorstwa, podjęta została decyzja o realizacji Projektu pn. „Wykonanie przeglądu i opracowanie polityki gospodarki materiałowej i magazynowej w Przedsiębiorstwie Państwowym „Porty Lotnicze”. Przeprowadzony pisemny przetarg ograniczony wyłonił firmę Audytel SA jako wykonawcę Projektu. Czas realizacji Projektu określony został na: lipiec 2012 – kwiecień 2013. Głównymi celami tego projektu były:

  • Identyfikacja i przeprowadzenie analizy stanu aktualnego (w tym postawienie diagnozy) gospodarki materiałowej, magazynowej i zakupowej w PPL.
  • Opracowanie dokumentu pn.: ”Polityka gospodarki materiałowej i magazynowej w PPL”.
  • Sporządzenie planu wdrożenia oraz zasad aktualizacji Polityki w PPL.

W pierwszym etapie projektu zidentyfikowano regulacje wewnętrzne odpowiedzialne za analizowane obszary, przeprowadzono audyt gospodarki magazynowej w obiektach należących do Działu Gospodarki Magazynowej oraz będących w gestii służb operacyjnych na Lotnisku Chopina oraz Lotnisku w Zielonej Górze – (Babimost; województwo lubuskie). W obszarze gospodarki zakupowej dokonano audytu procesów dotyczących zakupów materiałowych. W ramach przeprowadzanego audytu przeanalizowano również aktualny stan gospodarki materiałowej oraz dokonano analizy zapasów materiałów w Przedsiębiorstwie. Na podstawie uzyskanych wyników, dokonanych analiz stanu gospodarki magazynowej i zakupowej w zakresie zakupu materiałów, przedstawiono ocenę i rekomendacje dalszych działań. Realizacja kolejnych etapów projektu prowadzona była w sposób interaktywny z czynnym udziałem członków Zespołu Zamawiającego (pracowników PPL). Najważniejszym etapem prac było opracowanie wariantowej koncepcji „Polityki gospodarki materiałowej i magazynowej w PPL”. Była to jednocześnie najbardziej pracochłonna część projektu, gdyż wymagała od Audytela takiego zorganizowania pracy, aby w proces uzgodnieniowy zaangażować pracowników PPL, którzy bezpośrednio będą uczestniczyli w procedurze wdrażania Polityki. Audytel SA zaproponował sześć wariantów. Po serii interaktywnych spotkań (forma warsztatowa) z zespołem PPL zdecydowano, że do dalszych prac zostaną skierowane cztery warianty, z których ostatecznie wybrano jeden. W oparciu o zatwierdzoną koncepcję opracowano „Politykę gospodarki materiałowej i magazynowej w PPL”, która zakładała, że za jej realizację będzie odpowiadać powołany w wyniku restrukturyzacji istniejących komórek Dział Logistyki. Do monitoringu wdrożenia i realizacji Polityki Audytel zaproponował zestaw wskaźników. Ostatnim etapem projektu, który również wymagał pełnego zaangażowania personelu PPL, było określenie planu wdrożenia oraz zasad aktualizacji „Polityki”. Opracowany dokument stanowi punkt wyjścia do zmian w obszarach gospodarki magazynowej i materiałowej. Część efektów będzie już widoczna w początkowej fazie wdrożenia. Całość korzyści takich jak skrócenie, uporządkowanie i uproszczenie procesów oraz unowocześnienie struktury, Zarząd PPL będzie mógł zaobserwować po wdrożeniu wszystkich punktów Polityki.