Wdrożenie systemu telefonii IP – case study

Wyślij link znajomemu

Obserwując aktualnie panujące trendy w zakresie rozwoju systemów zunifikowanej komunikacji oraz widząc potrzebę ograniczenia kosztów połączeń telefonicznych Klient firmy Audytel zdecydował o uruchomieniu projektu modernizacji systemu telefonii stacjonarnej. Projekt objął swoim zakresem kilka tysięcy placówek Klienta i ponad 20 000 numerów telefonicznych.

Projekt składał się z następujących faz:

Faza I – INWENTARYZACJA

Projekt modernizacji rozpoczął się od zebrania bardzo szczegółowych danych nt. stanu obecnego systemu łączności. Audytorzy musieli zebrać informacje nt. eksploatowanych central PABX, łączy telefonicznych czy uwarunkowań kontraktowych i serwisowych.

Faza II – WYMAGANIA FUNKCJONALNE

Kolejny krok składał się z opracowania i uzgodnienia wymagań funkcjonalnych do systemu, w zakresie potrzeb w zakresie zunifikowanej komunikacji, mobilności użytkowników czy telekonferencji.

Faza III – KONCEPCJA

Bazując na zgromadzonych danych inwentaryzacyjnych oraz opracowanych wymaganiach funkcjonalnych Audytorzy opracowali wielowariantową koncepcję modernizacji systemu łączności. Wśród analizowanych wariantów znalazły się m.in. budowa całkowicie nowego jednolitego systemu, jak i upgrade sprzętowo-programowy obecnych central oraz ich połączenie w jeden system.

Ze względu na duży stopień zróżnicowania sprzętu, jak również fakt, że spora część urządzeń była już mocno wyeksploatowana i posiadała znaczne ograniczenia technologiczne zdecydowano o budowie całkowicie nowego systemu, który zagwarantuje wysoki stopień niezawodności oraz możliwość dalszej rozbudowy w najbliższych latach.

Faza IV – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

Po akceptacji decyzji o budowie nowego systemu firma Audytel przystąpiła do prac mających na celu opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej, która musiała charakteryzować się pełną neutralnością technologiczną (brak wskazań na konkretnego producenta systemu) a jednocześnie gwarantować, że dostarczony system będzie posiadał wysoki stopień niezawodności oraz spełniał wszystkie wymagane funkcje biznesowe opracowane we wcześniejszych fazach projektu. Nie bez znaczenia był również fakt, żeby realizacja przedmiotu zamówienia trafiła do wykonawcy posiadającego odpowiednie kwalifikacje oraz możliwości techniczne zdolne do sprostania takiej skali wdrożenia.

Faza V – PROCEDURA PRZETARGOWA I WYBÓR WYKONAWCY

W trakcie trwania całej procedury przetargowej Audytorzy na bieżąco wspierali pracowników Klienta w kwestiach technicznych w szczególności w przygotowywaniu odpowiedzi na liczne pytania zadawane przez oferentów. Ostatnim zadaniem była merytoryczna ocena ofert, która pozwoliła na wybór Wykonawcy i podpisanie z nim umowy na dostawę i wdrożenie systemy telefonii IP.

Zakończony z sukcesem projekt przyczynił się do wdrożenia nowoczesnego systemu telefonii IP, który pozwoli na bardziej efektywną pracę oraz wykorzystanie nowych narzędzi komunikacyjnych. Drugą z korzyści z wdrożenia systemu są wielomilionowe oszczędności osiągnięte na kosztach połączeń telefonicznych.