Analiza Logistyczna Przedsiębiorstwa

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie mają bardzo duży wpływ na wszystkie płaszczyzny działalności. Analiza logistyczna przedsiębiorstwa to usługa polegająca na szczegółowym badaniu procesów w poprzek struktury organizacyjnej firmy, a następnie zaprezentowaniu zaleceń eliminujących zidentyfikowane nieprawidłowości i problemy (identyfikujemy przyczynę).

Nasze projekty logistyczne dostarczają Klientom niezastąpionych informacji o możliwościach i drogach rozwoju oraz aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwie.

  • Jednym z celów analizy jest optymalizacja kosztów oraz optymalizacja procesów logistycznych w firmie. Wskazujemy obszary wymagające poprawy. Ustalamy, w których procesach możliwe jest obniżenie lub racjonalizowanie kosztów.
  • Wynikiem realizacji zaleceń poaudytowych może być też optymalizacja procesu dystrybucji. Logistyka Dystrybucji jest jednym z parametrów wpływających na poziom obsługi Klienta (SLA). Wysoki poziom SLA przy niskich kosztach jest elementem przewagi konkurencyjnej. Jakość i terminowość realizacji zamówień bardzo często decyduje o tym, czy Klient zdecyduje się na zakup właśnie w tym, a nie innym miejscu.
  • Ważnym zagadnieniem podczas analizy logistycznej jest optymalizacja procesu magazynowania oraz optymalizacja zakupów i poziomu zapasów. Efektywna organizacja procesu magazynowania i sprawne zarządzanie zapasami oznacza znaczną redukcję kosztów działania organizacji.

 
Uważamy, że szczegółowa analiza procesów logistycznych musi być zorientowany indywidualnie na dane przedsiębiorstwo oraz zachodzące w nim procesy. W zależności od prowadzonego biznesu, może on dotyczyć całego przedsiębiorstwa lub skupiać się na wybranym obszarze:

ale nie tracąc z oczu procesów wspierających, towarzyszących procesowi, który podlega analizie. Analiza logistyczna jest realizowana jako usługa poprzedzająca dla usługi:

 

Analizę logistyczną przedsiębiorstwa wykonują doświadczeni specjaliści, którzy potrafią spojrzeć na procesy w firmie z innej perspektywy, całościowo, „z lotu ptaka”. Pomagamy menadżerom zobaczyć, jak wyglądają procesy w organizacji z dystansu, aby mogli je obiektywnie ocenić.

Jeśli zależy Tobie na obiektywnej ocenie w odniesieniu do norm branżowych, zachowań i trendów na rynkach, na których firma jest obecna, otoczenia prawnego lub innych odniesień zdefiniowanych indywidualnie z klientem to zainteresuje Cię na pewno usługa Audytu Logistycznego Przedsiębiorstwa.

Co zyskujesz dzięki analizie logistycznej?

Wynikiem analizy jest wskazanie sposobów usprawnień krótko i długoterminowych. Analiza logistyczny przedsiębiorstwa określa również harmonogram realizacji i nakłady pieniężne, jakie wiążą się z zaprojektowaniem i wdrożeniem zaproponowanych rozwiązań. Szacujemy efekty, które firma może osiągnąć, dzięki ich zastosowaniu. Kompleksowe podejście umożliwia osobom decyzyjnym na efektywne przeprowadzenie zmian.

Przedstawimy Tobie:

  • Kompleksową analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz propozycję rozwiązań w poszczególnych obszarach działania.
  • Rzeczywisty obraz procesów logistycznych.
  • Zidentyfikowane „wąskie gardła”, nieprawidłowości systemowe i organizacyjne.
  • Źródło problemu.
  • Metody eliminacji problemów.

CASE STUDY:

Klient:

Przedsiębiorstwo zajmujące się organizacją i zarządzaniem zbiorową komunikacją miejską.

 

Problem:

Dokonania inwestycji w system informatyczny wspomagający realizację procesów Biura Logistyki. Głównym zadaniem nowego systemu IT była cyfryzacja przepływu informacji pomiędzy zespołami magazynów i jednostkami zamawiającymi towar niezbędny do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania transportu miejskiego.

 

Audyt i Analiza Gospodarki Magazynowej oraz Rekomendacje:

Projekt był realizowany etapowo. W rezultacie pierwszej fazy projektu powstał model przepływu towarów i informacji w ramach systemu logistyki Zamawiającego. W kolejnej fazie został przygotowany dokument „Opis Przedmiotu Zamówienia” (OPZ) zawierający parametry zakupu
i wdrożenia systemu IT. Wytworzone w etapie poprzedzającym mapy i modele procesowe zostały uwzględnione w OPZ. Zastosowane podejście zagwarantowało zawarcie wszystkich parametrów wdrożenia systemu, wynikających bezpośrednio z aktualnych potrzeb cyfryzacji procesów logistyki. Należy zaznaczyć, że projekt był prowadzony z uwzględnieniem wymogów otoczenia regulacyjnego i prawnego, w którym funkcjonuje Zamawiający. Wyznaczone zostały także czasy obsługi zapotrzebowania na części zamienne po obowiązkowym przeglądzie taboru czy obsługa interwencyjna traktowana jako likwidacja szkody komunikacyjnej. System został zamodelowany, aby w łatwy sposób tworzyć „receptury” (BOM) części zamiennych dla nowych modeli taboru pozyskiwanego do spółki.

 

Efekty działań firmy Audytel:

Projekt dostarczył Zamawiającemu szereg korzyści. Znając rzeczywistą skalę potrzeb odwzorowanych w dokumencie OPZ, Klient mógł odnieść szacowaną kwotę wdrożenia systemu do założeń budżetowych przeznaczonych na ten cel. Projekt rozpoczął się analizą procesową, a zatem dokumentem wynikowym oprócz OPZ był raport z inicjatywami poprawy efektywności.

 

Korzyści dla naszego Klienta:

Wartością dla klienta były zwłaszcza te inicjatywy, które można było wdrożyć jeszcze przed implementacją nowego systemu informatycznego. Następną korzyścią było wskazanie możliwości rozwoju gospodarki zakupowej, serwisowej i magazynowej w oparciu o system IT – zwłaszcza dla nowego typu taboru. Wytworzony dokument OPZ spełniał wewnętrzne wymogi dla procesu zakupowego, a zatem otwarcie postępowania na zakup systemu było dużo prostsze.