Optymalizacja Procesów Logistycznych

Optymalizacja w logistyce

Optymalizacja logistyki to niezwykle ważny aspekt działalności każdego przedsiębiorstwa, który ma wpływ na jego konkurencyjność i rentowność. Istotą optymalizacji logistyki jest wykorzystanie zasobów posiadanych przez przedsiębiorstwo w taki sposób, aby osiągnąć największe możliwe efekty. Oznacza to, że należy dążyć do minimalizacji kosztów, czasu i ryzyka związanego z przepływem materiałów, informacji i pieniędzy w łańcuchu dostaw, jednocześnie zapewniając wysoką jakość i satysfakcję klientów. Optymalizacja działań logistycznych wymaga analizy i oceny obecnej sytuacji, identyfikacji obszarów do poprawy, wyboru odpowiednich narzędzi i metod oraz wdrażania zmian i monitorowania ich skutków. Zarządzanie i optymalizacja procesów logistycznych to proces ciągły, który wymaga elastyczności, kreatywności i zaangażowania wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

Przykładem może być usprawnieniu procesów magazynowych, produkcyjnych, transportowych oraz procesu obsługi klienta, poprzez odpowiedni dobór rozwiązań w zakresie produktów, usług, infrastruktury (zobacz usługę: System logistyczny przedsiębiorstwa) i systemów informatycznych (zobacz także usługę: Wdrożenie systemu WMS lub Transformacja cyfrowa logistyki). Optymalizacja procesów logistycznych pozwala na skrócenie czasu trwania poszczególnych zadań, uniknięcie marnotrawstwa zasobów i kosztów, a także zwiększenie satysfakcji odbiorców. Optymalizacja procesów logistycznych dotyczy zarówno firm produkcyjnych, jak i innych działalności, w których występują aspekty związane z zaopatrzeniem, magazynowaniem i dystrybucją .

Zobacz także zakres usług: Logistyka Dystrybucji, System logistyczny przedsiębiorstwa, Logistyka e-commerce, Logistyka Zaopatrzenia, ISO 28000 – szkolenie i wdrożenie).

Aby przeprowadzić skuteczną optymalizację procesów logistycznych, należy dokonać audytu logistycznego, który pozwoli na zidentyfikowanie słabych punktów i możliwości poprawy w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Następnie należy zaproponować optymalizację procesu, która będzie uwzględniać cele i potrzeby firmy oraz jej klientów. W tym celu można skorzystać z pomocy firm zewnętrznych, specjalizujących się w optymalizacji procesów logistycznych.

Optymalizacja procesów to kluczowy czynnik sukcesu firmy

Optymalizacja procesów logistycznych jest kluczowym czynnikiem sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Polega ona na zapewnieniu efektywnego i elastycznego zarządzania przepływem materiałów, informacji i pieniędzy w całym łańcuchu dostaw. Optymalizacja procesów logistycznych pozwala na redukcję kosztów, poprawę jakości i terminowości dostaw, zwiększenie konkurencyjności i satysfakcji klientów. Optymalizacja procesów logistycznych wymaga ciągłego monitorowania, analizy i doskonalenia wszystkich elementów systemu logistycznego, takich jak zapasy, transport, magazynowanie, obsługa zamówień czy zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami. Automatyzacja natomiast przyspieszy poszczególne procesy zwiększając ich wydajność.

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie

Główne obszary, które analizujemy podczas optymalizacji procesów biznesowych:

 • Planowanie zapotrzebowania i zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie transportem i dystrybucją
 • Zarządzanie magazynowaniem i obsługą zamówień
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw i współpracą z partnerami
 • Zarządzanie jakością i ryzykiem

Korzyści płynące z optymalizacji logistyki

 • lepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego, zasobów rzeczowych i finansowych (podniesienie efektywności, redukcja kosztów)
 • poprawa zdolności dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku i odbiorców (właściwy koszt, właściwy poziom obsługi Klienta)
 • poprawa jakości produktów i usług logistycznych poprzez unikanie błędów, opóźnień czy marnotrawstwa (obniżenie kosztów, podniesienie jakości obsługi Klienta)
 • wzrost konkurencyjności i satysfakcji klientów dzięki szybszej i lepszej realizacji zamówień (wzrost obrotów, podniesienie jakości obsługi Klienta)
 • zwiększenie bezpieczeństwa i świadome podejście do zarządzania ciągłością działania przedsiębiorstwa (redukcja ryzyk związanych z prowadzoną działalnością)
 • adekwatna do potrzeb przedsiębiorstwa cyfryzacja (możliwość automatyzacji, przyspieszenie operacji)
 • optymalizacja procesów logistycznych może dotyczyć różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, do których możemy zaliczyć:
  • zarządzanie infrastrukturą logistyczną firmy – magazynami, centrami dystrybucji, sortowniami, zajezdniami, zakładami produkcyjnymi, sekcjami napraw pojazdów, terminalami kontenerowymi
  • wybór odpowiedniego rodzaju środka transportu, harmonogramowanie i optymalizacją przemieszczania pojazdów
  • efektywne gospodarowanie zapasami surowców i produktów gotowych oraz zwrotami, w tym dobór materiałów, ustalenie struktur magazynowych i poziomu zapasów
  • cyfryzacja procesów i efektywnie wdrażanie systemów IT
  • logistyka obsługi klienta, w tym reagowanie na potrzeby konsumenta, określenie poziomu obsługi i sposobu komunikacji
  • wdrożenie mechanizmów bezpieczeństwa i ciągłości działania łańcucha dostaw

Usprawnienie procesów logistycznych – cenne wskazówki

Na koniec pragniemy podzielić się naszym doświadczeniem w podejściu do optymalizacji. Wskazówki możemy zastosować niezależnie od procesu, który podlega działaniom optymalizacyjnym.
Po pierwsze należy pracować nad odpowiednią jakością danych – dotyczy to zarówno wymiany danych z innymi działami w firmie, jak również współpracy z otoczeniem biznesowym. Poprawienie jakości to poprawa jakości raportów, a więc także wzrost trafności podejmowanych decyzji.
Kolejna zasada to: raportować wyłącznie istotne informacje. Kluczem do sukcesu jest identyfikacja informacji, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i oceny przebiegu procesu logistycznego w firmie. Ocenę przebiegu procesu należy oprzeć na analizie wskaźnikowej.

Nie dyskutujmy z wynikami, szukajmy przyczyn. Zaufajmy wynikom analizy, zwłaszcza gdy wykonujemy ją na danych dobrej jakości.
Ponadto należy dostosować sposób prezentacji wyników do odbiorcy. Wyniki analiz muszą trafić do odbiorcy końcowego w taki sposób, aby nie musiał poświęcać zbyt wiele czasu na analizę nieistotnych szczegółów. Istotne jest także aby zaangażować w analizę osoby, które mają wpływ na koszty łańcucha dostaw – preferowaną metodą są cykliczne spotkania, gdzie omawia się bieżące problemy i ustala plan działań.

CASE STUDY:

Klient:

Wiodąca firma z sektora zajmującego się budową i dystrybucją maszyn dla branży spożywczej

 

Problem:

Bariera dalszego rozwoju z uwagi na rosnące koszty operacyjne, jak również ograniczenia stawiane przez istniejącą infrastrukturę logistyczną. W związku z zaistniałymi ograniczeniami wystąpił problem z obsługą rosnących zamówień, terminowością realizacji, jakością obsługi Klientów.

 

Audyt, Analiza i Rekomendacje:

Taki stan rzeczy spowodował konieczność szczegółowej identyfikacji czynników hamujących wzrost, ustalenie planu ograniczającego negatywny wpływ, a także uwzględnienie tych działań w planach rozwoju przedsiębiorstwa na kolejne lata. Firma Audytel przeprowadziła audyt logistyczny przedsiębiorstwa, a następnie przeanalizowała wyniki z podaniem rekomendacji w celu wyeliminowania zidentyfikowanych problemów oraz ich źródeł.

 

Efekty działań firmy Audytel:

Efektem było ustanowiono inicjatyw optymalizacyjnych, dających szansę na odwrócenie niekorzystnej sytuacji, w której znalazł się Klient.

 

Obszar działań:

 • Reorganizacja gospodarki magazynowej, w ramach której zrewidowane zostały funkcje wszystkich magazynów przedsiębiorstwa, a także określony został potencjał redukcji całkowitej powierzchni przy zachowaniu wymaganego poziomu obsługi
 • Projektowanie wnętrza magazynu – dla magazynów które zostały objęte zmianami zaprojektowano od nowa układy funkcjonalne wraz z dostosowaniem odpowiedniego sprzętu i nadzorem montażu przez wybranych w przetargach dostawców
 • Nowy sposób funkcjonowania Działu Produkcji, w zakresie wymiany informacji i przepływów; usprawniono sposób rozliczania i księgowania kosztów operacji produkcyjnych
 • Uruchomienie nowego kanału sprzedaży internetowej
 • Zmiana sposobu rozliczania kosztów logistyki wraz z dostosowaniem systemu informatycznego do nowego schematu rozliczeń.

 

Korzyści dla naszego Klienta:

Poszczególne inicjatywy były uruchamiane stopniowo. Po okresie obserwacji funkcjonowania inicjatywy, były uruchamiane kolejne działania. Projekt trwał kilka miesięcy, a po jego zakończeniu nasz Klient odzyskał możliwość do skalowania swojej działalności. Przyczyniły się do tego następujące efekty naszych działań:

 • Sprawnie działający magazyn, który jest w stanie obsługiwać zamówienia z różnych kanałów sprzedaży na wymaganym poziomie jakości obsługi
 • Nowoczesny rachunek kosztów z elementami raportowania sytuacji w trakcie miesiąca, a nie po jego zakończeniu
 • Skrócone czasy operacji w dziale produkcji poprzez uproszczony sposób wymiany informacji i usprawnienie przepływów
 • Dostosowana do realnych potrzeb infrastruktura logistyczna. Z uwagi na to, że niektóre jej elementy zostały wymienione lub sprzedane, koszty zakupu i uruchomienia nowego sprzętu były niższe.
 • Sklep internetowy uzyskał pewną sprawność operacyjną, przez co klient zaczął budować rozpoznawalność także na tym polu. Co więcej uzyskał nową grupę klientów, którzy zaczęli migrować do kanału sprzedaży tradycyjnej.